top of page

Chương Trình Trợ Cấp Phục Hồi COVID-19 Của Tỉnh Bang BC

BC COVID-19 Recovery Benefit

Chính phủ tỉnh bang BC sắp tới sẽ thực hiện một đợt hỗ trợ tài chính miễn thuế một lần cho cư dân. Mỗi cư dân sẽ phải đăng ký để nhận trợ cấp, và đơn đăng kýsẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 12 năm 2020. Số tiền mà mỗi người có thể nhận được sẽ tùy thuộc vào thu nhập của cá nhân hoặc gia đình. 

The BC government is distributing a one time tax-free payment to residents. Residents must apply to receive the benefit, which will be made available on December 18, 2020. The amount of money that an individual can receive depends on the individual’s or family income.
 

Những cư dân có thể nộp đơn bao gồm:
Those who can apply include:
 

 • Tất cả những người hiện đang nhận hỗ trợ thu nhập và/hoặc trợ giúp khuyết tật. 
  All those currently receiving income assistance and/or disability assistance. 

 • Gia đình (bao gồm common-law)
  Families (common-law included)

 • Cá nhân độc thân
  Single individuals

 • Cha/mẹ đơn thân
  Single parents

Đơn đăng ký mở ngày 18 tháng 12 năm 2020. 
Bạn có thể đăng ký bằng cách gọi vào số 1-833-882-0020

(từ thứ 2 đến thứ 6, 7:30 sáng đến 5:00 chiều) 
Bạn có đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 để đăng ký.

Online applications open December 18, 2020.
Phone applications can be completed by calling 1-833-882-0020
(from Monday to Friday, 7:30am - 5:00pm)
You have until June 30, 2021 to apply.

Bạn có thể được trợ cấp bao nhiêu?
How much can I receive? 
 • Các gia đình có mức thu nhập dưới $125,000 có thể nhận được $1,000
  Families with an income of $125,000 or below can receive $1,000
   

 • Các gia đình có mức thu nhập từ $125,000 đến $ 175,000 sẽ nhận khoản hỗ trợ thấp hơn
  Families with an income of $125,000 - $175,000 will qualify for a reduced amount.
   

 • Các cá nhân độc thân có thu nhập dưới $62,500 có thể nhận được $500
  Single Individuals earning less than $62,500 can receive $500
   

 • Các cá nhân độc thân có mức thu nhập từ $ 62,500 đến $87,500 sẽ nhận một khoản hỗ trợ thấp hơn
  Single Individuals earning more than $62,500 - $87,500 will qualify for a reduced amount
   

 • Các gia đình cha mẹ đơn thân cũng thuộc diện được nhận hỗ trợ
  Single parent families will also qualify

Các điều kiện bổ sung để đăng ký hỗ trợ là gì?
What are the additional eligibility to apply? 

Bạn phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây và có sẵn tài liệu chứng minh thì mới có thể đăng ký nhận hỗ trợ từ tỉnh bang BC:
You must meet all of these eligibility requirements and have the document of proof available in order to receive the BC Recovery Benefit: 
 

 • Bạn là cư dân của tỉnh bang BC
  Be a resident of BC
   

 • Bạn từ 19 tuổi trở lên tại thời điểm ngày 18 tháng 12 năm 2020 (nếu độc thân và không có con)
  Be at least 19 years old on Dec 18, 2020 if single with no children
   

 • Bạn đã nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 (nếu cần thiết - xem thông tin về BẢNG THUẾ THU NHẬP bên dưới).
  Have filed a 2019 income tax return (if required - see INCOME TAX RETURN below). 

  • Bạn phải có trong tay tờ thông báo đánh giá thuế thu nhập.
   You must have the notice of assessment on hand. 

  • Bạn có thể tìm thấy thông tin này trên Tài khoản CRA.
   You may retrieve this information on MyCRA Account.
    

 • Bạn có số bảo hiểm xã hội (SIN) và thông tin chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn.
  Have your social insurance number and direct deposit information. 
   

 • Nếu bạn có bằng lái xe, bạn sẽ phải cung cấp thông tin bằng lái.
  If you have a driver’s license, you will need to provide this information too.
   

 • Nếu bạn đăng ký theo diện gia đình, bạn cũng phải có trong tay tờ thông báo đánh giá thuế thu nhập năm 2019 của vợ/chồng mình.
  If you are applying as a family, you must have your spouse’s 2019 notice of assessment on hand as well.

Thắc mắc về đăng ký theo diện gia đình
Special circumstances for families

Điều gì sẽ xảy ra nếu vợ/chồng hoặc người bạn đời (common-law) của tôi không phải là cư dân của tỉnh bang BC?

What if my spouse or common-law partner is not a B.C. resident?

Nếu bạn là thường trú nhân của tỉnh bang B.C. nhưng vợ/chồng của bạn thì không, bạn chỉ có thể nộp đơn nhận hỗ trợ cho bản thân bạn. Bạn cũng có thể đăng ký với tư cách là cha mẹ đơn thân nếu bạn là người chăm sóc chính hoặc có trách nhiệm chính đối với ít nhất một người con.
If you’re a B.C. resident but your spouse is not, you can only apply for the individual benefit. You may apply as a single parent instead if you are the principal caregiver or have primary responsibility most of the time over at least one child.
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã ly thân với vợ/chồng hoặc người bạn đời (common-law) của mình?

What if I am separated from my spouse or common-law partner?

Nếu bạn đang không sống chung với vợ/chồng hoặc người bạn đời của mình (common-law) trong khoảng thời gian ít nhất 90 ngày vì xích mích trong mối quan hệ và các bạn chưa hòa giải được, bạn đã được coi là ly thân theo quy định của chương trình này. Mỗi người có thể tự đăng ký nhận hỗ trợ cho bản thân.
(Thời gian ly thân được tính từ thời điểm bạn bắt đầu ở riêng.)


If you are living apart from your spouse or common-law partner for a period of at least 90 days because of a breakdown in the relationship and you have not reconciled, you are considered separated for the purpose of the benefit. Each person can apply for the individual benefit.
(The effective day of your separated status is the day you started living apart.)

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi đã ly thân và đang chia sẻ quyền nuôi con?

What if I'm separated and have shared custody of my child or children?

Nếu bạn đã ly thân và chia sẻ quyền nuôi con, thì mỗi cha/mẹ có thể đăng ký theo diện hỗ trợ cá nhân. Nếu bạn là người chăm sóc chính của ít nhất một đứa trẻ, bạn có thể đăng ký với tư cách là cha/mẹ đơn thân.
If you’re separated and have shared custody of your child or children, each parent can apply for the individual benefit. If you are the principal caregiver of at least one child, you may apply as a single parent instead.
 

Lưu ý: Nếu bạn là cha/mẹ được chia sẻ quyền giám hộ theo Chương Trình Hỗ Trợ Trẻ Em Canada (Canada Child Benefit) hoặc Chương Trình Hoàn Thuế Giá Trị Gia Tăng GST/HST, bạn không được coi là người chăm sóc chính cho đứa trẻ.
Note: If you're a shared-custody parent for the Canada Child Benefit or the GST/HST credit, you’re not considered the principal caregiver for the child.
 

Điều gì sẽ xảy ra nếu vợ/chồng, người bạn đời của tôi hoặc thành viên gia đình đã qua đời?

What if my spouse or common-law partner or family member is deceased?

Nếu bạn đã kết hôn hoặc đang sống chung theo diện common-law vào ngày 18 tháng 12 năm 2020 và người kia qua đời sau ngày đó, bạn vẫn có thể đăng ký nhận hỗ trợ theo diện gia đình thay vì hỗ trợ cá nhân.
If you were married or in a common-law relationship on December 18, 2020 and your partner has since died, you can still apply for the family benefit instead of the individual benefit.
 

Một người đã mất vẫn có thể được hỗ trợ nếu cá nhân đó vẫn còn sống vào ngày 18 tháng 12 năm 2020.
A deceased individual’s estate can apply for the individual benefit if the individual was alive on December 18, 2020.

Thắc mắc về thuế thu nhập
Income Tax Returns

Tôi đã không khai thuế thu nhập năm 2019

I didn't file a 2019 income tax return

Tất cả những cá nhân được yêu cầu khai thuế thu nhập 2019 BẮT BUỘC phải làm vậy trước khi nộp đơn xin trợ cấp này.
All those who were required to file a 2019 income tax return MUST do so before applying for the benefit.
 

Nếu bạn không bắt buộc phải nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 vì bạn kiếm được ít hơn $12,000 và đáp ứng các tiêu chí khác, bạn vẫn cần phải điền tờ khai thuế năm 2019 trước khi nộp đơn xin trợ cấp.
If you weren’t required to file a 2019 income tax return because you earned less than $12,000 and met other criteria exempting you, you will still need to file a 2019 return before applying for the benefit.
 

Vợ/chồng/bạn đời (common-law) của tôi không khai thuế thu nhập năm 2019

My spouse/common in-law partner didn’t file a 2019 income tax return

Tôi đã trở thành cư dân của Canada dưới góc độ thuế trong năm 2020

I became a resident in Canada for tax purposes during 2020

Bạn vẫn có thể nộp đơn xin trợ cấp gia đình trong khi vợ/chồng/bạn đời của bạn chưa khai thuế cho năm 2019 nếu bạn có:
You can still apply for the family benefit without their return if you have:
 

 • Khai thuế thu nhập năm 2019 của bạn; và
  Filed your 2019 income tax return; and

 • Khai báo rằng bạn đã kết hôn hoặc  mối quan hệ common-law với người đó; và
  Reported you were married to or in a common-law relationship with the same person; and

 • Kê khai thu nhập của vợ/chồng/bạn đời (common-law)  ở dòng 30300 của tờ khai thuế thu nhập năm 2019 của bạn.
  Claimed the spouse / common-law partner amount on line 30300 of your 2019 income tax return.

Bạn vẫn có thể đăng ký nhận trợ cấp này nếu bạn không được yêu cầu nộp tờ khai thuế thu nhập năm 2019 vì lý do bạn đã trở thành cư dân ở Canada dưới góc độ thuế trong năm 2020.
You can still apply for the benefit if you weren’t required to file a 2019 income tax return because you became resident in Canada for tax purposes during 2020.
 

Tuy nhiên, bạn sẽ phải bao gồm thu nhập của mình từ tất cả các nguồn của năm 2019:
However, you will be required to include your income from all sources for 2019:
 

 • Tất cả số tiền phải được chuyển đổi thành đồng đô la Canada bằng cách sử dụng tỷ giá của Ngân hàng Canada tại thời điểm bạn nhận được thu nhập.
  All amounts must be converted into Canadian dollars using the Bank of Canada exchange rate in effect when you received the income. 
   

 • Tài liệu chứng minh thu nhập của bạn.
  Documentation is required to support your income.
   

Tôi đang nhận hỗ trợ thu nhập/khuyết tật và tôi không khai thuế thu nhập 2019 HOẶC có tài khoản ngân hàng

I’m on income/disability assistance and I didn’t file for 2019 income tax return OR have a bank account

Một đơn đăng ký sửa đổi sẽ được cung cấp trong năm mới để giúp bạn nộp đơn và nhận trợ cấp.
A modified application will be made available in the new year to help you apply and receive the benefit.

Thắc mắc về đăng ký theo diện cá nhân
Special circumstances for individuals

Trong trường hợp tôi đã phá sản?

What if I’m bankrupt?

Nếu bạn hoặc vợ/chồng hoặc bạn đời của bạn bị phá sản trong năm 2019, số tiền trợ cấp mà bạn đủ điều kiện nhận sẽ được dựa trên tổng thu nhập trước và sau khi phá sản của bạn.
If you or your spouse or common-law partner became bankrupt in 2019, the amount of the benefit you’re eligible for is based on the total of your pre- and post-bankruptcy income.
 

Khi nộp đơn xin trợ cấp, hãy nhập tổng các dòng 23600 từ thu nhập trước và sau khi phá sản.
When applying for the benefit, enter the total of the lines 23600 from the pre- and post-bankruptcy returns.
 

Trong trường hợp tôi ở tù trong năm 2020?
What if I was in prison in 2020?

Nếu bạn bị giam trong một nhà tù hoặc cơ sở giáo dục tương tự trong khoảng thời gian 90 ngày hoặc lâu hơn, bao gồm cả ngày 18 tháng 12 năm 2020, bạn sẽ không đủ điều kiện để nhận trợ cấp.
If you were confined to a prison or similar institution for a period of 90 days or longer that includes December 18, 2020, you’re not eligible for the benefit.
 

Nếu bạn dưới 19 tuổi
For those under 19 years old

Tôi dưới 19 tuổi và có vợ/chồng hoặc bạn đời chung sống (common-law)

I’m under 19 and have a spouse or common-law partner

Nếu bạn dưới 19 tuổi và sống với vợ/chồng hoặc người bạn đời, bạn có thể đăng ký quyền lợi theo diện gia đình. 

If you’re under 19 and live with a spouse or common-law partner, you can apply for the family benefit.

Tôi dưới 19 tuổi và là cha/mẹ đơn thân

I’m under 19 and am a Single Parent

Nếu bạn là người chăm sóc chính cho ít nhất một đứa trẻ, bạn có thể nộp đơn xin trợ cấp theo diện cha/mẹ đơn thân. Bạn được coi là người chăm sóc chính nếu bạn có trách nhiệm chính đối với đứa trẻ trong phần lớn thời gian.

If you are the principal caregiver to at least one child, you can apply for the single parent benefit. You’re considered the principal caregiver if you have primary responsibility for the child most of the time.

Đối với người cao niên có thu nhập thấp, cá nhân nhận trợ cấp thu nhập và/hoặc khuyết tật:

For low-income seniors, individuals receiving income and/or disability assistance:
 

Những người hưởng trợ cấp thu nhập và/hoặc khuyết tật, người cao niên có thu nhập thấp đang nhận tiền hỗ trợ dành cho người cao niên sẽ nhận được thêm khoản trợ cấp phục hồi bổ sung là $150/tháng cho tháng Giêng, tháng Hai, và tháng Ba năm 2021.

Those on income and/or disability assistance, low-income seniors receiving senior’s supplement will receive an additional recovery benefit of $150/month for January, February, March 2021.

Thông tin khác:
Other news and information:
bottom of page