HIỂU BIẾT VỀ SỰ “THIÊN VỊ” VÀ “THÀNH KIẾN” TRONG CÁC NGUỒN THÔNG TIN
Ý kiến chủ quan của nhà phát hành là gì?
What is the author's / content creator’s bias?
Dữ kiện
Facts
Ý kiến
Opinion
Cho tôi biết thêm về...
Tell me more about...

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.