top of page
bizbanner3.png
CEBA
Tài Khoản Doanh Nghiệp Khẩn Cấp Canada

Tài Khoản Doanh Nghiệp Khẩn Cấp Canada (CEBA) Là Gì?

CEBA là một khoản vay của Chính Phủ Liên Bang, được cấp cho những doanh nghiệp Canada bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Khoản vay đảm bảo $CAD 40,000 này có thể được sử dụng để tạo thêm dòng tiền cho các doanh nghiệp để thanh toán các khoản chi phí thiết yếu nhằm duy trì hoạt động kinh doanh. Khoản tiền có thể được dùng để thanh toán chi phí hoạt động ngắn hạn, tiền lương, các chi phí không gia hạn được, vv...

What is CEBA? (Canada Emergency Business Account)

CEBA is a Federal government loan for Canadian businesses that have been affected by COVID-19. This $40,000 guaranteed loan can be used to help businesses meet immediate cash flow to pay for needs that are critical to sustain business continuity. The money can be used for short term operating expenses, payroll, non-deferrable expenses, etc. 

Các doanh nghiệp có thể nhận được khoản vay đảm bảo $CAD 40,000 khi đủ điều kiện trợ cấp.

If eligible, businesses can receive a guaranteed loan of $40,000. 
 

Từ bây giờ cho đến 31 tháng 12/2022:
From now until December 31, 2022:
 

 • Lãi suất 0%
  There is 0% interest on the loan. 

 • Nếu doanh nghiệp trả lại $CAD 30,000 tiền vay vào/trước ngày 31 tháng 12/2022, $CAD 10,000 còn lại của khoản vay sẽ được xoá bỏ.
  $10,000 of the loan will be forgiven if $30,000 has been paid back on or before Dec 31, 2022. 

 

Sau ngày 1 tháng 1/2023:
After January 01, 2023:
 

 • Nếu khoản vay chưa được trả vào/trước ngày 31 tháng 12/2022 thì sẽ được chuyển thành khoản vay có kỳ hạn 3 năm với lãi suất 5% mỗi năm, trả hàng tháng. Tất cả khoản vay sẽ phải được trả hết trước ngày 31 tháng 12/2025.
  If the balance is not repaid on or before Dec 31, 2022, the loan will be converted to a 3-year loan at 5% interest per year, paid monthly. As a result, the full balance must be paid by Dec 31, 2025.  

 • Phần vốn vay gốc có thể được trả bất cứ lúc nào mà không phải chịu phí hay các khoản phạt.
  Principal payments can be made at any time without fees or penalties.

** Phần Vốn Vay Gốc là khoản tiền cho vay mà bạn sẽ phải trả lại. Không bao gồm phần lãi của khoản vay.

** Principal payments is the initial amount that needs to be paid to pay down your loan. This is not the interest portion.

Điều khoản của CEBA
Eligibility for CEBA

Khi nộp vào chương trình CEBA, các doanh nghiệp phải khẳng định rằng họ dự tính sẽ duy trì hoặc quay trở lại hoạt động kinh doanh một khi khoản vay được thông qua. Các doanh nghiệp đăng ký cho CEBA cũng đồng thời đồng ý tham gia các cuộc khảo sát do Chính Phủ Canada hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào thực hiện sau khi nhận được tài trợ.
Businesses who apply for CEBA acknowledge that it intends to continue to operate or to resume operations when the loan is made available. Businesses who apply for CEBA also agree to participate in post-funding surveys conducted by the Government of Canada or any of its agents.

Bên vay phải là một trong những:

Borrower must be one of the following:

Bên vay phải là một trong những:
Borrower must be one of the following:
 

 • Doanh nghiệp Canada (cỡ nhỏ hoặc vừa) đang hoạt động tại thời điểm ngày 1 tháng 3/2020, và bao gồm:
  Canadian business (small and medium) in operation as of March 1, 2020. This includes: 

  • Chủ sở hữu duy nhất đang có thu nhập trực tiếp từ những doanh nghiệp của họ;
   Sole proprietors who are receiving income directly from their businesses;

  • Các doanh nghiệp phụ thuộc vào các nhà thầu; hoặc
   Businesses that rely on contractors; or

  • Các công ty gia đình đang trả lương cho nhân viên bằng cổ tức.
   Family-owned corporations that pay employees through dividends.

 • Tổ chức phi lợi nhuận có tài khoản trả lương CRA
  Non-profit organization with a CRA payroll account

Tại ngày 26 tháng 6/2020, các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn cho CEBA hiện tại bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ do chủ sở hữu điều hành và không có bảng trả lương, chủ sở hữu duy nhất đang nhận thu nhập trực tiếp từ kinh doanh, và công ty gia đình đang trả thù lao dưới hình thức cổ tức thay vì trả lương. Người nộp đơn sẽ phải trình bày những khoản chi phí hợp lệ không gia hạn được, với tổng số tiền trong khoảng $CAD 40,000 và $CAD 1,500,000 trong năm 2020.
As of June 26, 2020, businesses eligible for CEBA now include owner-operated small businesses that do not have a payroll, sole proprietors receiving business income directly, as well as family-owned corporations remunerating in the form of dividends rather than payroll. Applicants will have to demonstrate having eligible non-deferrable expenses between Cdn.$40,000 and Cdn.$1,500,000 in 2020.

Bên vay là doanh nghiệp hoặc tổ chức phi lợi nhuận phải có:

Borrower for business/non-profit must have:

 • Đăng ký thuế liên bang
  Federal tax registration
   

 • Có tổng thu nhập trả cho nhân viên trong khoảng $CAD 20,000 - $CAD 1,500,000 (trong năm 2019 theo lịch). Nếu tổng thu nhập trả cho nhân viên ít hơn $20,000 (trong năm 2019 theo lịch), doanh nghiệp phải có:
  Has a total employment income between $20,000CAD - $1,500,000CAD (paid in 2019 calendar year). If total employment income is  < $20,000 (paid in 2019 calendar year), the business must have: 
   

  • Mã số thuế doanh nghiệp đăng ký tại CRA
   CRA business number

  • Đã khai thuế cho năm 2018 hoặc 2019
   Filed 2018 or 2019 tax return

  • Đã khai báo những chi phí không gia hạn được, trong khoảng $CAD 40,000 - $CAD 1,500,000. Các chi phí không gia hạn được có thể bao gồm: phí thuê mặt bằng, thuế bất động sản, tiền điện nước gas tiêu dùng, và bảo hiểm. Các chi phí sẽ được Chính Phủ Canada xác minh và kiểm toán.
   Has filed eligible non-deferrable expenses between $40,000CAD-$1,500,000CAD. Eligible non-deferrable expenses could include costs such as rent, property taxes, utilities, and insurance. Expenses will be subject to verification and audit by the Government of Canada. 
    

 • Có tài khoản doanh nghiệp đang hoạt động tại Bên cho Vay, mà chính là ngân hàng chính của Bên Vay. Tài khoản này phải được mở vào/trước ngày 1 tháng 3/2020 và phải không bị Bên cho Vay truy thu quá 90 ngày hoặc lâu hơn tại thời điểm ngày 1 tháng 3/2020, liên quan đến các khoản vay hiện tại (nếu có).
  Has an active business chequing / operating account with the Lender, which is its primary bank. This account must be opened on or prior to March 1, 2020 and was not in arrears on existing borrowing facilities, if applicable, with the Lender by 90 days or more as at March 1, 2020.
   

 • Chưa từng đăng ký trợ cấp CEBA. Bạn sẽ chỉ được phép đăng ký CEBA tại duy nhất một cơ sở tài chính.
  Not applied for CEBA before. You cannot try to apply for CEBA at another financial institution either.

Cách nộp cho chương trình CEBA
How to apply for CEBA

Chương trình CEBA được nộp thông qua ngân hàng. Doanh nghiệp muốn nộp cho chương trình CEBA phải có một tài khoản doanh nghiệp đang hoạt động với Bên cho Vay (là ngân hàng chính của bên nộp đơn). Tài khoản phải được mở vào/trước ngày 1 tháng 3/2020 và phải không bị Bên cho Vay truy thu quá 90 ngày hoặc lâu hơn tại thời điểm ngày 1 tháng 3/2020, liên quan đến các khoản vay hiện tại (nếu có). Nếu bạn không có tài khoản doanh nghiệp với ngân hàng, bạn không thể đăng ký cho CEBA. Nếu bạn sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân cho doanh nghiệp của mình, bạn cũng không đủ điều kiện để nộp cho CEBA.

CEBA is applied through the bank. The business applying for CEBA must have an active business operating account with the Lender, which is the primary bank. The account must be opened on or prior to March 1, 2020, and was not in arrears on existing borrowing facilities with the Lender by 90 days + as of March 1, 2020. If you do not have a business banking account, you cannot apply. If you operate your business by using a personal account, you cannot apply either.
 

Doanh nghiệp sẽ cần:

Businesses will need…

 • Cung cấp Số Tài Khoản Trả Lương Doanh Nghiệp đã đăng ký với CRA (15 chữ và số, ví dụ XXXXXXXXXRPXXXX). Số này có thể được tìm thấy trên tờ tóm tắt thuế T4.
  To provide your CRA Business Payroll Number (15 digits - XXXXXXXXXRPXXXX.). This can be found on your T4 Summary.

 • Con số tổng thu nhập trong ô số 14 của tờ tóm tắt thuế T4 (T4SUM) của năm 2019. Bạn có thể liên hệ với CRA để cấp lại tờ sao kê của 2019. Nếu bạn chưa nộp T4SUM, bạn sẽ không đủ điều kiện để nộp cho CEBA.
  Total employment income report in Box 14 of your 2019 T4SUM (T4 Summary). You can also contact CRA to have them re-issue your 2019 statement. If you have not submitted your T4SUM, you are ineligible to apply.  

 • Đồng ý không đăng ký cho chương trình này tại bất kỳ tổ chức tài chính nào khác. 
  To agree not to apply for this program at any other financial institution 

 • Duy trì hoặc quay lại hoạt động kinh doanh
  To continue to operate your business or resume operantes 

 • Có khả năng và thẩm quyền ràng buộc doanh nghiệp
  To have the ability and authority to bind the organization
   

Xin lưu ý: bạn có thể phải đăng ký cho chương trình CEBA trực tuyến. Hãy kiểm tra chi tiết trên website của ngân hàng doanh nghiệp bạn.

Please note that you may need to apply for CEBA online. Visit your bank’s website for more information.

Người thuê (Doanh Nghiệp Nhỏ) phải:

Tenants (Small Business Tenants) must:

 • Trả ít hơn $50,000 tiền thuê mặt bằng mỗi tháng; và
  Pay less than $50,000 per month in rent; and
   

 • Có tổng doanh thu ít hơn $20 triệu một năm; và
  Generate no more than $20 million in gross annual revenues; and
   

 • Tạm dừng hoạt động hoặc đã mất ít nhất 70% doanh thu so với lượng doanh thu trước thời kỳ COVID-19
  Have temporarily ceased operations or have experienced at least a 70% drop in pre-COVID-19 revenues

Người thuê vẫn đủ tiêu chuẩn khi:
Tenants are also eligible if they:
 

 • Họ đang thuê lại mặt bằng, và các điều khoản của hợp đồng thuê đáp ứng đủ yêu cầu của CECRA.
  Are in sub-tenancy arrangements. Ensure that lease structures meet CECRA criteria.

Tại sao đơn đăng ký của tôi bị từ chối?
Why was my application declined?

Đơn đăng ký của bạn bị từ chối có thể là do một số lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, dưới đây:

This may have occurred for several reasons, including but not limited to the below:
 

 1. Thông tin doanh nghiệp không hợp lệ, ví dụ như là: Số Chi Nhánh hoặc Số Tài Khoản Doanh Nghiệp
  Invalid Business Information, such as Branch Number or Business Account Number
   

 2. Thông tin T4SUM không đủ điều kiện
  Ineligible T4 Summary Information
   

 3. Số Doanh Nghiệp (9 chữ số) không hợp lệ hoặc trùng lặp.
  Invalid or duplicate 9 Digit Business Number
   

 4. Loại tài khoản ngân hàng không hợp lệ (ví dụ: tài khoản cá nhân, tài khoản tiết kiệm, hoặc tài khoản được mở sau ngày 1 tháng 3/2020)
  Ineligible account type (e.g. personal accounts, savings accounts, or accounts opened after March 1, 2020)
   

 5. Đơn đăng ký trùng lặp cho cùng một Đơn Vị Kinh Doanh Hợp Pháp
  Duplicate applications for the same Legal Business Entity
   

 6. Không nộp đầy đủ tài liệu
  Failed document upload validation
   

 7. Thông tin khai thuế không hợp lệ
  Invalid tax filing information
   

 8. Doanh thu kinh doanh không hợp lệ
  Invalid operating income

Tôi tin rằng đơn đăng ký của tôi là hợp lệ. Tôi phải làm gì?
I believe my application should have been accepted. What can I do?

Nếu bạn tin rằng bạn đủ điều kiện cho chương trình CEBA, hãy xem xét qua những lời khuyên sau đây trước khi bạn nộp lại hồ sơ:
If you believe you should have been eligible, please review the following tips before re-applying:

 

 1. Đảm bảo Số Chi Nhánh bạn nhập trùng khớp với “Số Chi Nhánh" (4 chữ số) trên Sao Kê Tài Khoản của bạn. 
  Make sure the Branch Number you enter matches exactly to the 4 Digit "Branch No" on your Account Statement. [Insert video link to finding direct deposit info]
   

 2. Giá trị tổng thu nhập trả cho nhân viên trong năm 2019 theo lịch phải nằm trong khoảng $CAD 20,000 và $CAD 1,500,000.
  The value of total employment income paid in the 2019 calendar year must be between $20,000 and $1,500,000.
   

 3. Khi nhập Số Tài Khoản Trả Lương Doanh Nghiệp trên CRA (15 chữ và số, ví dụ như XXXXXXXXXRPXXXX), hãy đảm bảo đó là số có 15 chữ số, và nhớ đối chiếu lại số và chữ cái bạn đã nhập. 
  When entering your CRA Business Payroll Number, make sure it includes 15 digits (e.g. XXXXXXXXXRPXXXX) and double check to make sure you enter the correct numbers and letters.

 

Xin lưu ý là Bên cho Vay không có thẩm quyền cho phép các trường hợp ngoại lệ bởi vì đây là một chương trình của Chính Phủ.

Please note that the Lender does not have the authority to grant exceptions to eligibility since this is a Government-led program.

Những thông tin thêm nên biết
What else do I need to know?

Khi tôi sở hữu nhiều doanh nghiệp:

What if I own multiple businesses?

Mỗi doanh nghiệp có tài khoản doanh nghiệp riêng đang hoạt động với ngân hàng, VÀ đáp ứng đủ tất cả các điều kiện đưa ra của chính phủ đều có thể đăng ký cho chương trình CEBA. Nếu bạn đăng ký CEBA cho Doanh Nghiệp A, bạn vẫn có thể đăng ký cho Doanh Nghiệp B bởi vì đó là hai doanh nghiệp riêng biệt.
Each business that has its own active operating banking account AND meets all of the government eligibility can apply. If you apply CEBA for Business A you can still apply for Business B because they are separate businesses.

Khi doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu:

What if there are multiple owners of the business?

Người nộp đơn cho chương trình CEBA phải có thẩm quyền chứng thực thay mặt cho tổ chức và ràng buộc tổ chức với các điều khoản của thỏa thuận cho vay CEBA.
Ensure that the person applying for CEBA has the authority to attest on behalf of the organization and bind the organization to the terms of the CEBA loan agreement.

Tôi đã nộp cho CEBA trực tuyến. Bước tiếp theo là gì?

I have applied for the CEBA online. What now?

Nếu đủ điều kiện, bạn sẽ không nhận được bất kỳ sự phản hồi nào. Khoản vay sẽ được gửi trực tiếp trong vòng 5-10 ngày làm việc vào tài khoản bạn khai trong bản đăng ký.
If eligible, you will receive no further communication. The funds will be deposited within approximately 5-10 business days directly into the account that you provided on the application.

Có hạn chế nào trong việc tôi sử dụng khoản vay CEBA như thế nào không?

Are there any restrictions on how I can use CEBA funds?

Khoản vay này chỉ được sử dụng để trả những chi phí không thể gia hạn, bao gồm: tiền lương, tiền thuê mặt bằng, điện nước, bảo hiểm, thuế bất động sản và dịch vụ vay nợ theo tiến độ.

The funds should only be used to pay non-deferrable operating expenses including, without limitation: payroll, rent, utilities, insurance, property tax and regularly scheduled debt service.

Khoản vay này không được sử dụng để bù vào các khoản thanh toán hoặc chi phí như: trả trước/tái cấp vốn các khoản nợ hiện tại, thanh toán cổ tức, chia và tăng tiền phụ cấp cho quản lý.
The funds should not be used to fund any payments or expenses such as: prepayment/refinancing of existing indebtedness, payments of dividends, distributions and increases in management compensation.

 Ai không nên đăng ký cho CEBA?

Who should not apply for CEBA?

 • Tổ chức/cơ quan chính phủ, hoặc đơn vị thuộc sở hữu của một tổ chức/cơ quan chính phủ;
  Government organization or body, or an entity owned by a government organization or body;
   

 • Các đoàn thể hoặc tổ chức hữu nghị, từ thiện, tôn giáo, hoặc đơn vị trực thuộc những tổ chức trên. (Tuy nhiên, các công ty/doanh nghiệp đã đăng ký T2 hoặc T3010 có một phần doanh thu từ việc bán hàng hoặc dịch vụ vẫn đủ điều kiện cho CEBA)
  Unions, or charitable, religious or fraternal organizations or entities owned by such an organization. (Registered T2 or T3010 corporations that generate a portion of their revenue from the sales of goods or services are, however, eligible.)
   

 • Các đơn vị có cấu trúc như một công ty cổ phần.
  Entities that are structured as a holding company.
   

 • Các đơn vị được sở hữu bởi cá nhân đang có vị trí trong văn phòng chính trị.
  Entities owned by individuals holding political office.
   

 • Các tổ chức khuyến khích bạo lực, kích động sự thù hận hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, danh tính giới tính, xu hướng tình dục, màu da, chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, hoặc khuyết tật về thể chất hoặc tinh thần, trái với pháp luật hiện hành.
  Organizations that promote violence, incite hatred or discriminate on the basis of sex, gender identity or expression, sexual orientation, colour, race, ethnic or national origin, religion, age, or mental or physical disability, contrary to applicable laws.

bottom of page