top of page
bizbanner4.png
CECRA
Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada

CECRA (Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada) là gì?

CECRA - Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada là chương trình tài chính của chính phủ nhằm hỗ trợ thanh toán tiền thuê mặt bằng của những Doanh Nghiệp Nhỏ đang gặp khủng hoảng do COVID-19 cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại. Hỗ trợ tài chính từ chương trình CECRA sẽ được áp dụng cho tháng 4 đến 6/2020, và tháng 7 và/hoặc tháng 8/2020 kể từ ngày 31 tháng 7/2020. Các đơn xin vẫn có thể được nộp vào trong những tháng đã qua.

Đơn đăng ký CECRA phải được nộp bởi Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại chứ không phải là Doanh Nghiệp Nhỏ đang thuê. Đơn có thể được nộp thông qua Tập Đoàn Nhà Ở và Thế Chấp Canada (CMHC).


What is CECRA (Canada Emergency Commercial Rent Assistance)?

CECRA is a government financial program that provides rent payment to Commercial Property Owners whose Small Business Tenants need rent relief as a result of financial hardship due to COVID-19. Financial assistance from CECRA will be applied for the months of April - June,  2020, and July and/or August 2020 as of July 31st, 2020. CECRA applications can be submitted at a later date.

CECRA applications must be applied by the Commercial Property Owners and not by the Small Business Tenant. This application will be submitted through the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC).

propertyo.png
CECRA có thể được gia hạn đến tháng 7 và tháng 8 năm 2020
CECRA rent relief can now be extended to July and August 2020
 • Nếu quý vị đã đăng ký cho CECRA rồi và hiện tại đang nhận hỗ trợ cho tháng 04 đến 06/2020:
  For existing CECRA applicants who are currently receiving rent relief for April - June 2020:
  Quý vị có thể yêu cầu cho hỗ trợ cho tháng 7 và /hoặc tháng 8. Quý vị không cần nộp thêm tài liệu mới, nhưng người chủ thuê hãy vào tài khoản nộp đơn CECRA củ của quý vị để yêu cầu cho hỗ trợ cho tháng sau. Ngày cuối để yêu câu hỗ trợ là ngày 14 tháng 09/2020.
  You can choose to extend your rent relief to July and/or August if needed. You do not need to provide additional documents, but you will need to log back into the Portal to opt-in for the extension. You have until September 14, 2020 to opt for July extension.

 

 • Nếu quý vị CHƯA đăng ký cho CECRA cho tháng 04 đến 06/2020: 
  For new CECRA applicants who have yet to apply for rent relief in April - June 2020: 
  Ban đầu khi quý vị đăng ký cho CECRA, quý vị có thể yêu cầu cho hỗ trợ cho tháng 7 và/hoặc tháng 8 ngoài các tháng chính (4 đến 6/2020). Ngày cuối để đăng ký cho CECRA và yêu cầu cho hỗ trợ cho tháng 7 va/hoặc tháng 8 là vẫn còn ngày 31 tháng 08/2020. (Nhớ đừng có làm muộn quá!)
  You can choose to opt for July and/or August extension while you are completing your forms. You must submit your applications by August 31, 2020. You do not have until September 14, 2020.

 

 • Người thuê chỉ có thể yêu cầu cho hỗ trợ cho tháng 7 và /hoặc tháng 8 toàn bộ MỘT LẦN. Nếu người chủ thuê có nhiều doanh nghiệp cho thuê khác nhau, họ phải chú ý yêu cầu cho mỗi người cần hỗ trợ cho tháng sau. Chủ thuê sẽ không có cơ hội để yêu cầu cho bất cứ ai sau này. 
  Commercial Property Owners can only opt-in for the July and/or August extension once. If you are a Commercial Property Owner with multiple tenants who are needing CECRA assistance, you must include all impacted tenants who wish to be part of the extension. You cannot add new tenants for the extension afterwards. 

 

 • Hỗ trợ tiển thuê cho tháng 7 / 8 năm 2020 sẽ tính bằng giá thuê trung bình nhận được vào tháng 4 - 6 năm 2020 bất kể có tăng tiền thuê vào tháng 7 / tháng 8 năm 2020 hay không. Xem “CECRA HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?” để tìm hiểu làm thế nào chính phủ Canada sẽ tính toán cứu trợ tiền thuê nhà.
  Rent relief for the month of July / August 2020 will be based on the average rent relief received in April - June 2020 regardless if there has been a rent increase in July / August 2020. Read “How CECRA Works” to learn how rent relief is calculated.

  (Chính phủ Canada công bố những thay đổi vào ngày 31 tháng 07/2020)
  (Changes announced by the government of Canada on July 31, 2020)

Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại (Chủ Thuê) và Doanh Nghiệp Nhỏ Thuê (Bên Thuê) là gì?
What are Commercial Property Owners or Small Business Tenants?

Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại (Chủ Thuê)
Commercial Property Owners (Landlord)

Doanh Nghiệp Nhỏ Thuê (Bên Thuê)
Small Business Tenants (Tenant)

Là chủ sở hữu của Bất Động Sản Thương Mại. 
Are owners of Commercial Realty Property.

 

Bất Động Sản Thương Mại là bất động sản cho các doanh nghiệp nhỏ thuê để toàn quyền sử dụng cho mục đích kinh doanh của mình hoặc làm nơi làm việc.
Commercial Realty Property is property rented out to small business tenants who use the space exclusively for business purposes or to provide workspace.

 

Bất Động Sản Thương Mại có thêm khu vực nhà ở và bất động sản hỗn hợp bao gồm nhiều căn vừa có thể làm nhà, vừa làm thương mại, đang cho doanh nghiệp nhỏ thuê cũng được đăng ký CECRA.

Commercial properties with a residential component and multi-unit residential mixed-use properties relating to the small business tenant would equally be eligible for CECRA.

Xem mục Điều Kiện Chương Trình để biết thêm thông tin.

Check eligibility for more information.
 

Là những người thuê của Chủ Bất Động Sản Thương Mại.
Are renters to Commercial Realty Owners.

Cho chương trình CECRA, Bên Thuê có thể là tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện.
For CECRA, these tenants can also include non-profit and charitable organizations.

Xem mục Điều Kiện Chương Trình để biết thêm thông tin.

Check eligibility for more information.

Đơn CECRA đã kết thúc
CECRA applications are closed

Ngày cuối cùng nộp đơn CECRA là 31 tháng 8/2020. (Cho ai chưa đăng ký)
Last day to apply is August 31, 2020. (For new applicants)
 

Ngày cuối cùng để yêu cầu hỗ trợ cho tháng 07 / 08 là 14 tháng 09/2020. (Cho ai đã đăng ký rồi)

Last day to extend CECRA to July / August is September 14, 2020.  (For existing applicants)

CECRA hoạt động như thế nào?
How CECRA works

Thông qua CECRA, chính phủ sẽ cung cấp cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại một khoản vay không lãi suất bằng với 50% tiền thuê mặt bằng hàng tháng. Để được nhận CECRA, chủ thuê phải cam kết:
Through CECRA, the government will provide the Landlord (Commercial Property Owners) an interest-free loan to cover 50% of each month’s rent. To receive CECRA, the Landlord must agree that:
 

Giảm tiền thuê mặt bằng cho các Doanh Nghiệp Nhỏ ít nhất 75% cho tháng 4, 5, và 6/2020. Điều này có nghĩa là các chủ Doanh Nghiệp Nhỏ đang thuê sẽ trả cho chủ thuê 25% tiền thuê hàng tháng trong những tháng mà CECRA áp dụng.

The Landlord will reduce the Tenant’s (Small Business Tenants) rent by at least 75% for the eligible months (April, May, and June 2020). This means that the Tenant will pay the Landlord 25% of the month’s original rent where CECRA applies.

* Hỗ trợ tiền thuê cho tháng 07 / 08 năm 2020 sẽ tính bằng giá thuê trung bình nhận được vào tháng 04, 05, 06 năm 2020.
*For those opting for the extension, July / August’s subsidies will be based on the average rent of April, May, and June 2020.

Ví dụ: Trường hợp một Doanh Nghiệp Nhỏ đang thuê mặt bằng với giá $10,000 mỗi tháng
Example: For a Small Business Tenant paying $10,000 per month
 

 • Chủ thuê giảm 75% tiền thuê mặt bằng hàng tháng ($7,500).
  Landlord reduces rent by 75% ($7,500). 

 • Doanh nghiệp thuê sẽ trả 25% tiền thuê mặt bằng ($2,500).
  Tenant is expected to pay 25% of the original rent ($2,500)

 • CECRA sẽ cho vay 50% số tiền thuê mặt bằng ($5,000).
  CECRA will loan 50% of the original rent ($5,000)

Chủ thuê sẽ nhận được tổng cộng $7,500/ tháng tiền thuê mặt bằng, có nghĩa
là họ sẽ phải chịu thiệt 25% tiền thuê.

The Landlord will have received a total of $7,500 for rent, meaning that they will need to
forgive the remaining 25%.


Nếu chủ thuê đã tăng tiền thuê từ $10,000 mỗi tháng lên $10,500 vào tháng 07/2020, chủ thuê vẫn sẽ nhận được tổng cộng $7,500.  Điều này là do giá thuê trung bình cho tháng 04 ($10,000), tháng 05 ($10,000) và tháng 06 ($10,000) là $10,000.
If the Landlord chooses to increase the rent from $10,000 per month to $10,500 as of July 2020, the Landlord will still receive a total of $7,500 for rent - This is because the average rent for April ($10,000), May ($10,000), and June ($10,000) is $10,000.


Khoản vay này sẽ được tự động xóa bỏ bởi CMHC trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 nếu chủ thuê tuân thủ những điều khoản và điều kiện của CECRA trong Thỏa Thuận Cắt Giảm Tiền Thuê Mặt Bằng. Xin lưu ý rằng mỗi tỉnh bang có thể có những điều kiện khác nhau cho CECRA và Thỏa Thuận Cắt Giảm Tiền Thuê Mặt Bằng.
This loan will be forgivable automatically by CMHC on December 31, 2020 if the Landlord complies with CECRA’s terms and conditions and Rent Reduction Agreement’s conditions. Please note that each Province may have different examples of conditions for both CECRA and Rent Reduction Agreements.
 

Thông tin thêm về việc tự xóa bỏ khoản vay CECRA

More about Loan Forgiveness

Khi chủ thuê (Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại) đăng ký CECRA, họ đồng ý trả hết khoản vay vào ngày 31 tháng 12 năm 2020, trừ khi họ được CMHC xóa bỏ việc trả tiền vay. Nhằm đảm bảo khoản vay được xóa bỏ, chủ thuê phải chú ý một số điều kiện như những ví dụ sau đây:
When the Landlord (Commercial Property Owner) applies for CECRA, they are agreeing to repay the Loan on December 31, 2020, unless forgiven by CMHC on that date. To ensure loan forgiveness, here are examples of conditions that Landlords cannot do: 
 

 • Không được đăng ký phá sản, tái cơ cấu, tái cấu trúc, hoặc giải thể doanh nghiệp.
  File for bankruptcy, restructure, reorganize or dissolve business.
   

 • Phải thực hiện Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng.
  Fail to serve any default notices.
   

 • Phải đảm bảo tính xác thực và trung thực trong hồ sơ đăng ký (bao gồm cả những tài liệu hỗ trợ).
  Fail to ensure that the application (including supporting documentation) is accurate and truthful.
   

 • Không được tiến hành trục xuất người thuê từ ngày nộp hồ sơ cho đến khi:
  Take steps to evict the Tenant from the date of the application until:

  • 3 tháng sau đó; hoặc
   3 months later; or

  • Ngày người thuê không còn được nhận trợ cấp tiền thuê mặt bằng như đã được nêu trong Thỏa Thuận Cắt Giảm Tiền Thuê Mặt Bằng, và lý do của việc trục xuất là Vi Phạm Hợp Đồng Thuê do ảnh hưởng của COVID-19.
   The date on which the Tenant is no longer receiving rent reduction/forgiveness/rent credit as outlined in the Rent Reduction Agreement, and that the reason for eviction is a lease default due to COVID-19 emergency. 
    

 • Không được sử dụng bất kỳ phương thức nào (trực tiếp/gián tiếp) để lấy lại phần tiền cho thuê mặt bằng bị giảm mà đã được thỏa thuận, từ doanh nghiệp thuê tại bất kỳ thời điểm nào.
  Attempt to use any means or mechanisms (direct/indirect) to recover reduced or forgiven rent as initially agreed from the Tenant at any time.
   

(Tức là, nếu chủ thuê phải thực hiện Hòa Giải Tiền Thuê Mặt Bằng cho năm 2020, và được nhận một khoản tín dụng, Doanh Nghiệp thuê mặt bằng có thể không có trách nhiệm phải hoàn trả toàn bộ khoản tín dụng đó.

(i.e. if the Landlord must perform Rent Reconciliation for the year 2020, and the Rent Reconciliation results in a credit to the Landlord, the Tenant may not be obligated to pay the entire credit.

Một phần tiền hỗ trợ của những tháng CECRA được áp dụng (tháng 4, 5, và 6/2020) sẽ được giảm. Mức giảm sẽ tương ứng với phần trăm cắt giảm được thỏa thuận giữa chủ thuê và doanh nghiệp thuê mặt bằng trong Thỏa Thuận Cắt Giảm Tiền Thuê Mặt Bằng. (Tham khảo Mục 9)

​​​The portion of the credit that is a result of the months where CECRA has been applied (April, May, and June) should be reduced. The reduction should be proportionate to the % of reduction that is agreed between the Landlord and Tenant on their Rent Reduction Agreement (Refer to Section 9).
 

Định nghĩa: Thông Báo Vi Phạm Hợp Đồng

Define: Default Notices

Một văn bản được được gửi cho bên thuê mặt bằng hoặc chủ thuê để thông báo cho họ rằng họ đã không tuân thủ một hoặc nhiều nghĩa vụ trong hợp đồng thuê mặt bằng, chẳng hạn như chưa thanh toán tiền thuê. Thông báo vi phạm KHÔNG phải là thông báo trục xuất.
A document served to a tenant or landlord to notify them that they have not complied with one or more obligations in their lease, such as failing to make payments. Default notices are NOT eviction notices.

Định nghĩa: Vi Phạm Hợp Đồng Thuê

Define: Lease Default

Khi bên thuê không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng thuê. Điều này có thể dẫn đến Thông Báo Vi Phạm và cuối cùng là trục xuất.

When a tenant has failed to meet the obligations of their lease. This can lead to receiving a default notice and eventually an eviction.

Định nghĩa: Hòa Giải Tiền Thuê Mặt Bằng

Define: Rent Reconciliation

Số tiền hoàn trả được tính dựa trên một phần của chi phí vận hành, ví dụ như phí bảo trì khu vực chung.

Reimbursements from prorated shares of operating costs such as common area maintenance charges.

Nếu khoản vay không được xóa bỏ, phần vốn (và lãi suất) của khoản vay sẽ hết hạn và phải được thanh toán ngay lập tức theo yêu cầu của CMHC. Những thông tin khác về quy định và điều khoản của CECRA (Mục 9).

If the Loan is not forgiven, the principal balance (with interest) of the Loan will be due and payable immediately upon demand by CMHC. More information CECRA Terms and Conditions (Section 9). 
 

Xin lưu ý đây không phải là một lời tư vấn pháp lý. Hãy xem xét kỹ lưỡng những điều khoản và thỏa thuận cùng với chuyên gia pháp lý khi cần thiết.

Please note that this is not legal advice. Be sure to review terms and agreements with a legal professional whenever necessary.

Điều kiện để nhận CECRA
Eligibility for CECRA

Lưu ý: Chủ thuê vẫn được phép nộp xin CECRA kể cả khi họ đang thế chấp mặt bằng hoặc không thế chấp.

Note: The Landlord can still apply for CECRA regardless if they have a mortgage or not.
 

Chủ Thuê (Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại) phải:

Landlord (Commercial Property Owner) must:

 • Sở hữu mặt bằng thương mại, đang cho một hoặc nhiều doanh nghiệp nhỏ, bị ảnh hưởng bởi COVID-19
  Own commercial realty property which is occupied by one or more impacted small business tenants
   

 • Ký (hoặc đã ký) thỏa thuận ràng buộc giảm giá thuê mặt bằng cho tháng 4, 5, và 6/2020 ít nhất 75% của giá thuê
  Enter (or have already entered) into a legally binding rent reduction agreement for the period of April, May and June 2020, reducing an impacted small business tenant’s rent by at least 75%
   

 • Đảm bảo trong thỏa thuận giảm tiền thuê mặt bằng với mỗi người thuê phải bao gồm:
  Ensure the rent reduction agreement with each impacted tenant includes:

  • ​Lệnh cấm trục xuất trong khoảng thời gian chủ thuê đồng ý áp dụng khoản tiền vay, và
   A moratorium on eviction for the period during which the property owner agrees to apply the loan proceeds, and

  • Khai báo về doanh thu cho thuê trong Văn Bản Chứng Thực (Xem phần “Thông Tin Đăng Ký" ở dưới đây)
   A declaration of rental revenue included in the Attestation document (See “Application Information” below)

Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại KHÔNG được:

The Commercial Property Owner must NOT be:

 • Đang nắm giữ văn phòng chính trị cấp liên bang hoặc tỉnh bang
  Holding federal or provincial political office
   

 • Bị kiểm soát bởi một cá nhân nào đang nắm giữ văn phòng chính trị liên bang hoặc tỉnh bang
  Controlled by an individual holding federal or provincial political office
   

 • Thuộc chính phủ (cấp liên bang, tỉnh bang và thành phố, đô thị)
  The government (federal, provincial, or municipal)
   

Các trường hợp ngoại lệ khi chính phủ là Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại:
Application exceptions for when the government is the Commercial Property Owner:
 

 • Khi có hợp đồng thuê thương mại dài hạn được vận hành bởi đối tác thứ ba (ví dụ: sân bay). Đối tác thứ ba được nắm tư cách là chủ mặt bằng.
  There are long-term commercial leases with third parties to operate the property (e.g. airports). The third party is eligible as the property owner.
   

 • Khi họ là những trường đại học, cao đẳng hoặc cao học, bệnh viện, quỹ hưu trí, tập đoàn chính phủ Crown Corporations (với một số mục hạn chế được đề ra bởi CECRA).
  They are post-secondary institutions, hospitals, and pension funds, as well as crown corporations (with limitations outlined by CECRA)
   

Người thuê (Doanh Nghiệp Nhỏ) phải:

Tenants (Small Business Tenants) must:

 • Trả ít hơn $50,000 tiền thuê mặt bằng mỗi tháng; và
  Pay less than $50,000 per month in rent; and
   

 • Có tổng doanh thu ít hơn $20 triệu một năm; và
  Generate no more than $20 million in gross annual revenues; and
   

 • Tạm dừng hoạt động hoặc đã mất ít nhất 70% doanh thu so với lượng doanh thu trước thời kỳ COVID-19
  Have temporarily ceased operations or have experienced at least a 70% drop in pre-COVID-19 revenues

Người thuê vẫn đủ tiêu chuẩn khi:
Tenants are also eligible if they:
 

 • Họ đang thuê lại mặt bằng, và các điều khoản của hợp đồng thuê đáp ứng đủ yêu cầu của CECRA.
  Are in sub-tenancy arrangements. Ensure that lease structures meet CECRA criteria.

CECRA giúp đỡ được gì cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại
How CECRA benefits Commercial Property Owners
 • Khoản vay của CECRA đảm bảo rằng chủ thuê (Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại) nhận được ít nhất 50% tiền thuê cho mỗi tháng cho những tháng 4, 5, 6/2020.
  CECRA loans ensure that Landlords (Commercial Property Owners) will get a minimum of 50% rent covering each month - April, May, June 2020. 
   

 • Khoản vay của CECRA có thể được tự xóa  bỏ nếu chủ thuê thỏa mãn mọi điều khoản và điều kiện của chương trình.
  CECRA loans are forgivable. The Landlord just needs to comply with all applicable program terms and conditions. 
   

 • Chương trình cung cấp giải pháp kinh tế bền vững hơn là việc đưa ra quyết định trục xuất các doanh nghiệp đang thuê. Quy trình trục xuất và kiếm người thuê mới khá tốn kém và ảnh hưởng đến nguồn lợi nhuận của mặt bằng thương mại.
  Provides a more economical sustainable alternative than issuing an eviction. Evictions and new rental processes are expensive which can affect Commercial Property profits.

Thông tin đăng ký CECRA
Application Information

Các đơn đăng ký cho CECRA phải được nộp bởi Chủ Thuê (Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại); tuy nhiên, chủ thuê và người thuê phải hỗ trợ nhau trong việc cung cấp đầy đủ những văn bản và thông tin dưới đây. Những văn bản này có thể được tìm thấy trên website đăng ký:

CECRA applications must be submitted by the Landlord (Commercial Property Owner), however both the Landlord and Tenant will need to work together to provide the following documents and information. These documents will be found in the application portal:

1. Lời Khai Chứng Thực từ Người Thuê hoặc Người Thuê Lại

1. Tenant or Sub-tenant’s Attestation

Đây là văn bản cung cấp bởi người thuê, hoặc người thuê lại, xác nhận việc họ đủ tiêu chuẩn cho chương trình CECRA. Chủ thuê phải đảm bảo rằng tài liệu này được ký tên, và người thuê phải có trách nhiệm với lời khai của họ trong văn bản là trung thực và thông tin họ đưa ra là chính xác.
This is a document where the Tenant confirms that they are eligible for CECRA. The Landlord must ensure that this document is signed, but the Tenant is responsible to ensure that their claim is truthful and that their application information is correct.

2. Lời Khai Chứng Thực từ Chủ Sở Hữu Mặt Bằng

2. Property Owner’s Attestation

Đây là văn bản xác nhận những thông tin của chủ sở hữu về mặt bằng cho thuê được nêu ra trong bản đăng ký là xác thực và họ đủ tiêu chuẩn cho chương trình CECRA.
This document confirms that the Landlord’s information relating to the property provided in the application is correct and that they fulfill the program’s requirements.

3. Thỏa Thuận Giảm Tiền Thuê Mặt Bằng

3. Rent Reduction Agreement 

Văn bản này là thỏa thuận giữa bên chủ thuê và người thuê, nêu ra những điều kiện cho việc giảm tiền thuê mặt bằng, và tuân thủ theo những điều khoản đề ra của chương trình CECRA. Những điều kiện này có thể được thỏa thuận lại sau khi đơn đăng ký CECRA đã được phê duyệt. Nếu chủ thuê và/hoặc người thuê vi phạm thỏa thuận, khoản vay CECRA có thể sẽ không được xóa bỏ, và chủ thuê sẽ phải trả lại hết khoản vay đó.
This document is a confirmation between the Landlord and Tenant that outlines their rent reduction conditions, which also follows the program terms and conditions. The conditions by the Landlord and Tenant may be subject to change when the CECRA application is approved. If the Landlord and/or Tenant fails to comply with the agreement, CECRA loan may not be forgivable and the Landlord may need to pay back the loan. 
 

4. Thỏa Thuận Xóa Bỏ Khoản Vay

4. Forgivable Loan Agreement 

Văn bản này để xác nhận là chủ thuê đồng ý với các điều kiện và điều khoản của bản đăng ký. 

This document is where the Landlord confirms that they agree to the terms and conditions of the application.

Những thông tin khác cần được cung cấp:

Other information that will need to be provided:

Thông tin mặt bằng
Property information
 

 • Địa chỉ mặt bằng cho thuê
  Property address

 • Loại mặt bằng
  Property type

 • Báo cáo thuế và báo cáo tiền thuê gần đây nhất cho mặt bằng
  Property tax statement latest rent roll for property

 • Số lượng các đơn vị mặt bằng chia nhỏ cho thuê thương mại
  Number of commercial units

Thông tin người nộp đơn
Applicant information
 

 • Thông tin ngân hàng
  Banking info

  • ​(+ Bản sao kê ngân hàng)
   (+ Bank statement)

 • Thông tin chủ thuê
  Landlord contact information

 • Thông tin về việc đồng sở hữu mặt bằng
  Co-ownership information

 • Thông tin liên lạc của các chủ đồng sở hữu
  Contact details for co-owners

 

Thông tin người thuê
Tenant information

 • Thông tin liên lạc của người thuê
  Tenant contact info

 • Tên đăng ký của doanh nghiệp đang thuê
  Registered business name

 • Số lượng nhân viên
  Number of employees

 • Diện tích cho thuê
  Lease area

 • Tiền thuê hàng tháng của tháng 4, 5, 6/2020
  Monthly gross rent for April, May, June 2020.

PHÊ DUYỆT
APPROVAL

Quyết định phê duyệt sẽ được đưa ra trong vòng 2 tuần kể từ ngày nhận được bản đăng ký. MCAP, là một công ty thế chấp, sẽ liên lạc với người nộp đơn.

Decisions on whether an application is approved will be confirmed 2 weeks after from the day that the application was submitted. MCAP, a mortgage company, will contact applicants.

Lưu ý: CECRA là một chương trình cho vay của chính phủ, được quản lý bởi CMHC, một tổ chức đang hoạt động cùng với MCAP.
Note: CECRA is a government loan that is mediated by CMHC who is working with MCAP. 

MCAP, hoặc đối tác của họ, FCT (First Canadian Title), sẽ liên hệ với người nộp đơn xuyên suốt quá trình xác nhận và cấp vốn. Nếu có câu hỏi cụ thể gì về đơn đăng ký của bạn, xin hãy liên lạc trực tiếp với những đại diện của MCAP hoặc FCT.

MCAP or their partner FCT (First Canadian Title) will contact applicants throughout the validation and funding process. If there are questions about your application specifically, contact MCAP or FCT representatives.

Những thông tin quan trọng cho Doanh Nghiệp Nhỏ
Important Small Business Tenant information

Tôi đã trả đầy đủ tiền thuê mặt bằng cho những tháng 4, 5, và 6/2020. Làm sao để tôi có thể đảm bảo là chủ thuê sẽ hoàn trả lại cho tôi đúng với quy định của CECRA?

I have already paid for April, May, and June rent. How can I trust that my landlord will reimburse me properly with CECRA?

Sau khi vào chương trình CECRA, chủ thuê có nghĩa vụ thực hiện một trong những điều sau đây tùy theo lựa chọn của bạn:
After entering CECRA, the Landlord is obligated to do one of the following at your choice:
 

 • Hoàn trả lại phần tiền thuê mặt bằng vượt trên mức 25%, hoặc
  Reimburse you for rent paid in excess of 25%, or
   

 • Cung cấp một khoản tín dụng mà bạn có thể sử dụng để thanh toán tiền thuê mặt bằng trong tương lai
  Provide you a credit for future rental payments

 

Nếu chủ thuê không hoàn thành các nghĩa vụ, có nghĩa là họ đã vi phạm thỏa thuận, và sẽ dẫn đến việc khoản vay của họ sẽ không được xóa bỏ.

If the Landlord fails to fulfill their obligations, the Landlord has broken their agreement and will lose out on having their CECRA loan forgiven.

Làm sao tôi có thể tính ra được con số tương đương với 70% doanh thu bị thuyên giảm?

How do you calculate the 70% reduction in revenues?

Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn hoạt động trong tháng 4 đến tháng 6/2019, bạn hãy tính:

If your small business was operating during April – June 2019, compare: 
 

 • Tổng doanh thu của tháng 4, 5, và 6/2020 so sánh với tổng doanh thu của tháng 4, 5, và 6/2019.
  (April, May, June of 2020 gross revenues) to (April, May, June of 2019 gross revenues).

 

Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn không hoạt động trong tháng 4 đến tháng 6/2019, bạn hãy tính:
If your small business was not operating during April – June 2019, compare: 
 

 • Tổng doanh thu trung bình của tháng 4, 5, và 6/2020 so sánh với tổng doanh thu trung bình của tháng 1 và 2/2020.
  (April, May, June of 2020 average gross revenues) to (January & February 2020 average gross revenues).

LƯU Ý:
NOTE: 
 

 • Doanh thu của bạn phải bao gồm doanh thu từ những hoạt động bình thường ở Canada. Tính doanh thu của bạn bằng cách sử dụng phương pháp kế toán thông thường, và trừ ra doanh thu từ các khoản mục đặc biệt.
  Your revenue must consist of revenue earned from ordinary activities in Canada. Calculate your revenue using your normal accounting method and exclude revenues from extraordinary items.

 

 • Đối với các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi lợi nhuận có đăng ký, việc tính toán sẽ bao gồm hầu hết các loại doanh thu, ngoại trừ doanh thu đến từ những người có quan hệ gần gũi hoặc trong cùng gia đình.
  For registered charities and non-profit organizations, the calculation would include most forms of revenue, excluding revenues from non-arm’s length persons.

Ngưỡng tổng doanh thu $20 triệu được tính như thế nào?

How is $20M gross annual revenue threshold calculated?

Tổng doanh thu một năm được tính dựa trên Doanh Thu Tài Chính của Doanh Nghiệp Nhỏ năm 2019. Bạn có thể sử dụng bất kì khoảng thời gian 12-tháng nào để tính năm tài chính của doanh nghiệp của bạn.
Gross annual revenues are calculated based on Small Business Tenant’s 2019 financial revenue. You would use whatever 12-month period is used to calculate your business’ financials.
 

Nếu doanh nghiệp của bạn có công ty mẹ hoặc chủ sở hữu
If your business has an Ultimate parent/owner
 

 • Nếu doanh nghiệp nhỏ hoặc công ty mẹ/chủ sở hữu có báo cáo tổng hợp, bạn sẽ sử dụng doanh thu được báo cáo cho nhóm các công ty cùng cấp.
  If your small business or ultimate parent/owner produces consolidated statements, you would use revenues reported for the group level of companies.

 • Nếu doanh nghiệp nhỏ của bạn không có báo cáo tổng hợp, bạn sử dụng doanh thu cụ thể của bạn để tính ngưỡng giới hạn $20 triệu.
  If your small business does not produce consolidated statements, use the specific revenue from your small business for the $20M test.

 

Công ty mẹ/chủ sở hữu:
​Ultimate parent/owner:

Tổ chức chịu trách nhiệm cao nhất và sở hữu phần lớn quyền biểu quyết cho những quyết định ảnh hưởng đến doanh nghiệp.
The topmost responsible entity that owns a majority of the voting power to influence the business.

Tôi có nhiều chi nhánh bán lẻ và nhiều chủ thuê khác nhau, chương trình CECRA sẽ được áp dụng như thế nào trong trường hợp này?

I have multiple retail locations and multiple landlords, how would CECRA for small businesses work in this situation?

Mỗi địa điểm kinh doanh có chủ thuê khác nhau sẽ cần có đơn đăng ký riêng cho CECRA. Điều này có nghĩa là bạn sẽ phải làm việc với từng chủ thuê của bạn, nếu như họ có ý định đăng ký CECRA.
Each business location that has a different landlord will need its own CECRA application. This means that you need to work with each of your respective property owners who are interested in applying for CECRA for small businesses.

Liệu chương trình CECRA có kéo dài quá tháng 7 không?

Will CECRA expand beyond June?

Hiện tại không có xác nhận nào là chương trình CECRA sẽ kéo dài thêm sau tháng 7. Tuy nhiên, chính phủ vẫn thường xuyên xem xét và đánh giá sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp. Hãy theo dõi tin tức để cập nhật thông tin mới.
There is no confirmation, however the government is still assessing the impacts of COVID-19 on businesses. Follow the news for any updates.

bottom of page