bizbanner4.png
CECRA
Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada

CECRA (Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada) là gì?

CECRA - Tiền Hỗ Trợ Khẩn Cấp Cho Thuê Mặt Bằng Thương Mại của Canada là chương trình tài chính của chính phủ nhằm hỗ trợ thanh toán tiền thuê mặt bằng của những Doanh Nghiệp Nhỏ đang gặp khủng hoảng do COVID-19 cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại. Hỗ trợ tài chính từ chương trình CECRA sẽ được áp dụng cho tháng 4 đến 6/2020, và tháng 7 và/hoặc tháng 8/2020 kể từ ngày 31 tháng 7/2020. Các đơn xin vẫn có thể được nộp vào trong những tháng đã qua.

Đơn đăng ký CECRA phải được nộp bởi Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại chứ không phải là Doanh Nghiệp Nhỏ đang thuê. Đơn có thể được nộp thông qua Tập Đoàn Nhà Ở và Thế Chấp Canada (CMHC).


What is CECRA (Canada Emergency Commercial Rent Assistance)?

CECRA is a government financial program that provides rent payment to Commercial Property Owners whose Small Business Tenants need rent relief as a result of financial hardship due to COVID-19. Financial assistance from CECRA will be applied for the months of April - June,  2020, and July and/or August 2020 as of July 31st, 2020. CECRA applications can be submitted at a later date.

CECRA applications must be applied by the Commercial Property Owners and not by the Small Business Tenant. This application will be submitted through the Canada Mortgage and Housing Corporation (CMHC).

CECRA có thể được gia hạn đến tháng 7 và tháng 8 năm 2020
CECRA rent relief can now be extended to July and August 2020
Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại (Chủ Thuê) và Doanh Nghiệp Nhỏ Thuê (Bên Thuê) là gì?
What are Commercial Property Owners or Small Business Tenants?

Đơn CECRA đã kết thúc
CECRA applications are closed

Ngày cuối cùng nộp đơn CECRA là 31 tháng 8/2020. (Cho ai chưa đăng ký)
Last day to apply is August 31, 2020. (For new applicants)
 

Ngày cuối cùng để yêu cầu hỗ trợ cho tháng 07 / 08 là 14 tháng 09/2020. (Cho ai đã đăng ký rồi)

Last day to extend CECRA to July / August is September 14, 2020.  (For existing applicants)

CECRA hoạt động như thế nào?
How CECRA works
Điều kiện để nhận CECRA
Eligibility for CECRA
CECRA giúp đỡ được gì cho Chủ Sở Hữu Mặt Bằng Thương Mại
How CECRA benefits Commercial Property Owners
Thông tin đăng ký CECRA
Application Information
Những thông tin quan trọng cho Doanh Nghiệp Nhỏ
Important Small Business Tenant information

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.