top of page
bizbanner.png
CEWS
Hỗ Trợ Tiền Lương Khẩn Cấp của Canada

Hỗ Trợ Tiền Lương Khẩn Cấp của Canada (CEWS) là gì? 
CEWS là một chương trình tài chính của chính phủ nhằm giúp đỡ các chủ lao động Canada thuê lại nhân viên đã bị cho nghỉ việc trước đó do ảnh hưởng của COVID-19. Chương trình này có thể giúp khôi phục 75% tiền lương của mỗi nhân viên (tối đa $847 mỗi tuần), và một số hỗ trợ khác. CEWS có thể được áp dụng trong quãng thời gian từ 15 tháng 3, 2020 cho đến 26 tháng 9/2020*. 


What is CEWS (Canada Emergency Wage Subsidy)? 

CEWS is a government financial program that helps Canadian employers rehire workers that were previously laid off due to COVID-19. This program can help restore 75% of each employees’ wage for a maximum of $847 per week, and more. CEWS can be applied for the periods March 15, 2020 to September 26, 2020*.

Nộp qua:
Tài Khoản Doanh Nghiệp Trên CRA, hoặc Đại Diện Cho Khách Hàng Trước CRA
hoặc sử dụng Mã Truy Cập thông qua dịch vụ chuyển tập tin trực tuyến hoặc điền đơn trực tuyến.
Bạn có thể liên hệ số 1-800-959-5525 để nhận Mã Truy Cập

 

Apply through:

CRA My Business Account, or CRA Represent a Client

 or by using a Web Access Code through file transfer online or Web Forms services.

You can call 1-800-959-5525 to obtain a Web Access Code

Đơn đăng ký của bạn sẽ được xử lý và xem xét sau 10-15 ngày làm việc tính từ ngày nộp đơn. Bạn nhớ đăng ký chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn với CRA để có thể nhận tiền trợ cấp một cách nhanh chóng.
 

This application will be processed and reviewed after 10-15 business days after submission.
Be sure to set up your direct deposit with CRA for immediate access to your money

Ai có thể nộp cho CEWS?
Who can apply?

1. Chủ lao động có:
Employers who have:
 

 • Tài Khoản Trả Lương CRA vào/trước ngày 15 tháng 3/2020, và
  CRA payroll account on/before March 15, 2020, and 

 • Doanh thu bị sụt giảm (xem mục “Cách hoạt động của chương trình CEWS")
  Have experienced a reduction in revenue (see “How CEWS works”) 
   

2. Chủ lao động có thể là:
Employers who are either:
 

 • Cá nhân, bao gồm cả uỷ thác
  Individuals, including trusts

 • Doanh nghiệp chịu thuế
  Taxable corporations

 • Tổ chức từ thiện có đăng ký
  Registered Charities

 • Tổ chức phi lợi nhuận
  Non-Profit organizations

 • Đối tác với một trong những hình thức trên
  In partnership with any of the mentioned above

Chương trình CEWS có thể được sử dụng vào mục nào?
What can CEWS be used for?
 1. Chương trình CEWS được dùng để bổ sung khoản lương của nhân viên mà chủ lao động Canada không thể trả một cách trọn vẹn. Chủ lao động Canada có thể yêu cầu được hỗ trợ 75% tiền lương phải trả cho mỗi nhân viên, và tối đa là $847 mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu nhân viên có sở hữu một phần của doanh nghiệp, hoặc là người trong gia đình có quan hệ huyết thống hoặc hôn nhân (non-arm's length) với chủ sở hữu doanh nghiệp, tiền lương của họ chỉ được trợ cấp nếu họ nằm trong bảng lương của CRA trước ngày 15 tháng 3/2020.
  CEWS is used to help supplement employee wages which may not have been fully compensated by the Canadian employer. Canadian employers can claim 75% of each employee’s wages for a maximum of $847. However, if an employee owns a portion of the company, or is a close family member such related by blood or marriage (non-arm’s length), they must be on CRA payroll before March 15, 2020 to have their wage subsidized.  
   

 2. Chương trình CEWS có thể được sử dụng để hoàn trả cho chủ lao động 100% khoản “Đóng Góp từ Chủ Lao Động” mà chủ lao động đã chi trả cho nhân viên nghỉ phép, bao gồm EI, CPP, QPP, QPIP. Thời gian nghỉ phép phải nằm trong những kỳ mà chủ lao động Canada đăng ký xin trợ cấp CEWS. Ví dụ như, kỳ đầu tiên chủ lao động Canada có thể yêu cầu trợ giúp qua chương trình CEWS là 15 tháng 3/2020 đến 11 tháng 4/2020. Nhân viên phải nghỉ phép liên tục một tuần trong quãng thời gian này thì chủ lao động Canada mới có thể yêu cầu được hoàn lại tiền.
  CEWS can be used to refund Canadian employers 100% on any Employer Paid Contributions (EI, CPP, QPP, QPIP) that were made to employees that were on paid leave. Paid leave must fall within the same time period in which the Canadian employer will be claiming for. For instance, the first claim period that the Canadian employer can apply for is March 15, 2020 - April 11, 2020. The employee must be on paid leave for a full week within this time period for the Canadian employer to claim for a refund.
   

 3. Không được sử dụng chương trình CEWS cho việc trả tiền trợ cấp thôi việc, hoặc quyền lợi cổ phiếu.
  CEWS cannot be used for severance pay or stock options benefits.

Cách hoạt động của chương trình CEWS
How CEWS works

Tại thời điểm hiện tại, Chủ Lao Động Canada có thể yêu cầu trợ cấp CEWS cho bốn kỳ. Yêu cầu để được nhận trợ cấp CEWS cho mỗi kỳ được dựa trên việc chủ lao động Canada có đủ tiêu chuẩn bắt buộc về % sụt giảm doanh thu tối thiểu trong tháng đó hay không.

Canadian Employers can currently claim for 4 different periods for CEWS subsidies. Eligibility to receive CEWS subsidies for each claim period is based on whether the Canadian employer meets a required, or minimum, % reduction in revenue for a specific month. 
 

Nếu chủ lao động đủ tiêu chuẩn bắt buộc về % sụt giảm doanh thu trong tháng đó (được gọi là Tháng Tham Chiếu Hiện Tại), thì họ có thể nhận trợ cấp CEWS cho kỳ tương ứng:

If the employer meets the required % reduction in revenue for the specific month (referred to as Current Reference Period), the employer can receive CEWS subsidies for that respective Claim Period: 

1 CEWS Chart.png

Để đủ điều kiện yêu cầu trợ cấp cho Kỳ 1 (15 tháng 3/2020 - 11 tháng 4/2020), chủ lao động phải bị giảm ít nhất 15% doanh thu trong tháng 3/2020.

To qualify for Claim Period 1 (March 15, 2020 - April 11, 2020), the employer must experience at least 15% drop or reduction in revenue in March 2020. 

Lưu ý:
Note:
 

Nếu bạn đủ điều kiện cho Trợ Cấp Kỳ 1, bạn sẽ tự động đủ điều kiện cho Trợ Cấp Kỳ 2, cho dù có thể bạn không bị giảm ít nhất 30% doanh thu. Sau đó, nếu bạn muốn yêu cầu trợ cấp cho Trợ Cấp Kỳ 3, bạn sẽ phải nộp đơn lại và phải bị giảm ít nhất 30% doanh thu để đủ tiêu chuẩn. 

If you qualify for one Claim Period, you automatically qualify for the next Claim Period. For instance, if you qualify for Claim Period 1, you automatically qualify for Claim Period 2 even if you may not have experienced a 30% reduction in revenue. Later on, if you want to claim for Claim Period 3, you must reapply and must experience a 30% reduction in revenue. 
 

Nếu bạn không đủ điều kiện cho Trợ Cấp Kỳ 1, nhưng bạn đủ tiêu chuẩn cho Trợ Cấp Kỳ 2, bạn sẽ tự động đủ điều kiện cho Trợ Cấp Kỳ 3.
If you don’t qualify for Claim Period 1 but are qualified for Claim Period 2, you will automatically qualify for Claim Period 3.

Cách Tính % Sụt Giảm Doanh Thu

How to calculate % Reduction in Revenue

(Bằng cách nào để tính được là bạn có bị giảm 15% doanh thu trong tháng 3/2020?)

 (i.e. How do I know if I have dropped 15% in revenues for the month of March 2020?)
 

Bạn phải xác định doanh thu của bạn trước khi bạn có thể tính được % sụt giảm doanh thu. Doanh thu phải được tính từ thu nhập tại Canada qua việc bán hàng hóa, dịch vụ, và những nguồn khác từ việc sử dụng nguồn tài nguyên của bạn. Bạn có thể sử dụng một trong những phương thức kế toán sau (Phương Thức Tiền Mặt hoặc Phương Thức Tích Lũy) để tính lượng doanh thu. Một khi bạn đã tính ra được số doanh thu, bạn có thể xác định % sụt giảm doanh thu bằng cách:

You must determine your revenues before you can calculate your % Reduction in Revenue. Revenue must be calculated from what is earned in Canada through selling goods, rendering services, and other uses of your resources. You may use one of these accounting methods (Cash Method or Accrual Method) to determine your revenue. Once you have determined your Revenues, you can use one of the following to determine the drop in revenue: 

Phương Pháp 1 (Phương Pháp Chung):

Method 1 (General Approach):
 

So sánh (doanh thu của tháng 3/2020) với (doanh thu của tháng 3/2019)

Compare (March 2020 revenue) with (March 2019 revenue)

Phương Pháp 2 (Phương Pháp Thay Thế):
Method 2 (Alternative Approach):
 

So sánh (doanh thu của tháng 3/2020) với (doanh thu trung bình cộng của tháng 1 và 2/2020)
Compare (March 2020 revenue) with (average revenue of January 2020 + February 2020)

Lưu ý:
Note:
 

Bạn phải sử dụng cùng một phương pháp để xác định tất cả các % sụt giảm doanh thu. Ví dụ, nếu bạn tính % sụt giảm doanh thu của tháng 3 sử dụng phương pháp 1, bạn vẫn phải sử dụng phương pháp 1 để tính % sụt giảm doanh thu của tháng 5. Bạn không thể thay đổi phương pháp tính.

You must use the same calculation method to determine all other % Reduction in Revenue. For instance, if you calculated March’s % Reduction in Revenue by using Method 1, you must use Method 1 to calculate May’s % Reduction in Revenue. You cannot switch methods.

2 CEWS Chart.png

Thông tin thêm: Phương pháp bạn sử dụng để tính % sụt giảm doanh thu được gọi là “Thống Nhất Ngưỡng Cơ Sở"
FYI: The method used to calculate your % reduction in revenue is called the “Baseline Remuneration”

Cách Tính (ví dụ: tính cho tháng 3/2020)
Calculation equation (e.g. Calculating for March 2020 example)

CEWS và CERB hoặc TWS
CEWS and CERB or TWS

Cho Chủ Lao Động Canada:
For Canadian Employers: 
 

Trợ Cấp Tiền Lương (TWS) là chương trình trợ cấp 10% tiền lương mà các chủ lao động Canada có thể  đăng ký. Nếu một chủ lao động Canada đang trong chương trình TWS, họ vẫn có thể đồng thời nộp cho chương trình CEWS. Tuy nhiên, bất kỳ khoản trợ cấp nào được nhận qua chương trình TWS cũng sẽ ảnh hưởng đến khoản trợ cấp của chương trình CEWS.

TWS (Temporary Wage Subsidy) is a 10% wage subsidy that Canadian employers can apply for. If a Canadian employer is currently under TWS, they still can apply for CEWS. However, any amount that has already been claimed under TWS will impact the CEWS subsidy amount. 
 

Cho Người Lao Động Canada:

For Canadian Employees:
 

CERB là chương trình của chính phủ liên bang dành cho những người lao động bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19. Nếu chủ lao động đã nhận trợ cấp từ chương trình CEWS cho một kỳ nào đó, đồng thời người lao động đã nhận tiền trợ cấp từ chương trình CERB cho cùng kỳ, người lao động phải hoàn trả CERB. Người lao động có trách nhiệm đảm bảo rằng họ không đang cùng nhận trợ cấp lương từ cả CERB và CEWS. Người lao động nếu vi phạm điều trên sẽ phải đối mặt với hình phạt trong tương lai.

CERB is federal financial aid for employees who have been out of work because of COVID-19. If the employer has claimed CEWS for a specific period, and the employee has already claimed for CERB on that same period, the employee must return CERB. It is the employee’s responsibility to ensure that they are not receiving wage subsidies from CEWS and CERB at the same time. Failure to fix adjustments will result in penalties in the future.

Những thông tin khác về CEWS bằng tiếng Anh có thể được xem trên trang mạng của Chính Phủ Canada. Thông tin chi tiết hơn có thể sẽ sớm được cập nhật trên trang của chúng tôi trong thời gian tới. Xin vui lòng theo dõi Facebook, Instagram, hoặc Twitter của chúng tôi để cập nhật thông tin.

More information on CEWS is available in English on the Government of Canada’s website. We may have more in depth details soon. Please follow us on Facebook, Instagram, or Twitter for upcoming updates.

bottom of page