top of page

CRB: Canada Recovery Benefit

Canada Recovery Benefit (CRB) cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cá nhân đi làm và tự kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 và không được hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI).

The Canada Recovery Benefit (CRB) gives income support to employed and self-employed individuals who are directly affected by COVID-19 and are not entitled to Employment Insurance (EI) benefits. 

Đơn đăng ký mở ngày 12 tháng 10, 2020
Applications opened Oct 12

Điều kiện đăng ký CRB:
CRB Eligibility:
 • Cá nhân không đủ điều kiện cho EI và
  Individuals who are not eligible for EI and

   

 • Không đăng ký nhận các chương trình hỗ trợ khác trong cùng khoảng thời gian hai tuần (bao gồm CRSB, CRCB, chương trình khuyết tật ngắn hạn, bồi thường lao động…) và
  have not applied to receive other benefits for the same two week period (including CRSB, CRCB, short-term disability, worker's comp, etc.) and

   

 • Thu nhập trung bình hàng tuần đã giảm 50% do Covid-19 và
  have seen a reduction in average weekly income of at least 50% due to COVID-19 and

   

 • Không tự động nghỉ việc hay giảm giờ làm, và
  have not quit or reduced their hours voluntarily, and

   

 • Đang chủ động tìm việc hay tự kinh doanh và không từ chối công việc phù hợp trong suốt mỗi chu kỳ hai tuần.
  are actively seeking employment or self-employment and have not denied reasonable work during each 2 week period.

Tôi sẽ được nhận bao nhiêu?
How much will I receive?
 • 1000 CAD trước thuế cho mỗi hai tuần
  $1000 before taxes for each 2-week period
   

 • CRA sẽ giữ 10% cho mục đích thuế, cuối cùng số tiền được nhận là 900

  The CRA will withhold 10% tax, resulting in a $900 net payment
   

 • Ứng viên đủ điều kiện có thể nhận CRB đến 13 chu kỳ (26 tuần) trong khoảng ngày 27 tháng 9, 2020 và 25 tháng 9, 2021
  Eligible applicants can receive the CRB for up to 13 periods (26 weeks) between Sept 27th, 2020 and Sept 25, 2021

Lưu ý: Bạn có thể nợ hơn khoản 10% thuế đã được trừ bởi CRA khi bạn khai thuế trong tương lai. CRA sẽ cung cấp T4A cho người nhận vào cuối năm.

Note: You may owe more than the 10% tax withheld at tax time. The CRA will provide a T4A to recipients at the end of the year.

Tôi có thể vẫn làm việc trong khi đang nhận CRB không?
Can I work while receiving the CRB?

Có thể. Nhưng người nhận có thu nhập sau thuế hơn 38,000CAD/năm sẽ phải hoàn trả một phần của trợ cấp này.
Yes, but recipients who earn more than $38,000 net income in the calendar year will have to return a portion of their benefits

Tôi sẽ phải trả lại bao nhiêu

How much would I have to return?

Bạn sẽ hoàn trả 0.5CAD cho mỗi đô-la thu nhập sau thuế vượt quá 38,000 CAD. Số tiền này sẽ đến hạn thanh toán vào thời điểm tính thuế và sẽ có phí phạt khi trả chậm.

You will return $0.50 of the CRB for every dollar of net income you earned over $38,000. The amount will be due at tax time and is subject to late fees. 
 

Các khoản thu nhập nào được dùng để tính thu nhập sau thuế?
What is included in net income?

Thu nhập do đi làm/ tự kinh doanh, cũng như bất kỳ khoản trợ cấp được nhận như CERB, CRCB, và CRSB.

Net employment/self-employment income, as well as any CERB, CRCB, and CRSB payments received.
 

Bằng cách nào tôi có thể tính ra mức thu nhập trung bình của mình?

How can I figure out my average income?

Xác định thu nhập của bạn trong năm 2019, hay trong 12 tháng vừa qua và chia cho 52 để tìm thu nhập trung bình một tuần:

Determine your income in 2019, or over the past 12 months, and divide by 52 to find your weekly average:
 

Ví dụ: tổng thu nhập kiếm được trong năm 2019: $33,800 / 52 = 650 (thu nhập trung bình mỗi tuần)

$33,800 total earned in 2019 / 52 = 650.00 average weekly in 2019
 

Để đủ điều kiện cho mỗi chu kỳ 2 tuần, bạn phải kiếm ít hơn 50% thu nhập trung bình mỗi tuần. Trong ví dụ này: ít hơn 325 CAD/tuần.

To be eligible for each 2 week period, you must have earned less than 50% of your average weekly income. In this case: less than $325/week.

Tài khoản CRA My Account
CRA My Account for Individuals

Các đơn đăng ký sẽ được quản lý thông qua CRA. Các cá nhân được khuyến khích đăng ký qua My Account của CRA. Nếu tài khoản My Account của bạn chưa được kích hoạt, hãy đăng ký sớm để tránh sự chậm trễ.
Applications will be administered through the CRA. Individuals are encouraged to apply via the CRA My Account for Individuals. If you do not have an active My Account, sign up to prevent delays.

Bạn sẽ nhận được tiền hỗ trợ trong vòng 3-5 ngày làm việc nếu sử dụng dịch vụ chuyển khoản trực tiếp (direct deposit).
Direct deposit payments can be expected within 3-5 business days. 

bottom of page