CRB: Canada Recovery Benefit

Canada Recovery Benefit (CRB) cung cấp hỗ trợ tài chính cho các cá nhân đi làm và tự kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi COVID-19 và không được hưởng Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI).

The Canada Recovery Benefit (CRB) gives income support to employed and self-employed individuals who are directly affected by COVID-19 and are not entitled to Employment Insurance (EI) benefits. 

Đơn đăng ký mở ngày 12 tháng 10, 2020
Applications opened Oct 12

Điều kiện đăng ký CRB:
CRB Eligibility:
Tôi sẽ được nhận bao nhiêu?
How much will I receive?
Tôi có thể vẫn làm việc trong khi đang nhận CRB không?
Can I work while receiving the CRB?
Tài khoản CRA My Account
CRA My Account for Individuals

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.