Chương trình Phúc Lợi Chăm Sóc Phục Hồi Canada

Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB)

Chương trình Phúc Lợi Chăm Sóc Phục Hồi Canada (CRCB) cung cấp hỗ trợ thu nhập cho cá nhân đang đi làm thuê hay tự kinh doanh nhưng phải nghỉ làm vì lý do chăm sóc con nhỏ dưới 12 tuổi hoặc một thành viên của gia đình cần được giám sát. Điều này được áp dụng nếu chương trình học hoặc trường học của họ bị đóng cửa do Covid-19, hoặc bởi vì lý do bệnh tật, hay họ đang phải tự cách ly hoặc có nguy cơ gặp phải biến chứng trầm trọng về sức khỏe do ảnh hưởng của Covid-19. CRCB được quản lý bởi Cơ Quan Thuế Vụ Canada (CRA).

The Canada Recovery Caregiving Benefit (CRCB) gives income support to employed and self-employed individuals who are unable to work because they must care for their child under 12 years old or a family member who needs supervised care. This applies if their school, regular program or facility is closed or unavailable to them due to COVID-19, or because they're sick, self-isolating, or at risk of serious health complications due to COVID-19. The CRCB is administered by the Canada Revenue Agency (CRA).

Đơn đăng ký mở ngày 12 tháng 10, 2020
Applications opened Oct 12

Điều kiện đăng ký CRCB:
CRCB Eligibility:
Bạn có thể nhận bao nhiêu cho một chu kỳ?
How much can you receive per period?
Chu kỳ đủ điều kiện
Eligibility Periods
Tài khoản CRA My Account
CRA My Account for Individuals

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.