XỬ LÝ DỮ LIỆU MỘT CÁCH HỢP LÝ
Rất có khả năng sự thiên vị đã có sẵn ngay từ lúc ban đầu của quá trình thu thập dữ liệu.

From the beginning of the data-collection process, there is a possibility that bias exists.

Dữ liệu rất quan trọng trong quá trình tìm kiếm thông tin. Trước đó, chúng ta đã nói nhiều về cách dữ liệu có thể trở nên cần thiết trong quá trình tìm hiểu tin tức. Trong một số trường hợp, các dữ liệu quan trọng có thể giúp ta thấy được bức tranh toàn cảnh, nhưng nó cũng có thể bị sử dụng sai cách làm sai lệch nhận thức của chúng ta về sự thật.
Data is very important when we’re trying to look for the most accurate information that can help us make good decisions for ourselves and the people around us. Earlier we talked a lot about how data can become essential to understanding the news, current events, and new developments in research. But just as much as data is important to see the whole picture, it can also be used as a way to skew our perceptions of the truth.

Như chúng tôi đã đề cập trước đó, mỗi người đều có thành kiến cá nhân. Tuy là bình thường, nhưng điều này có thể có hại, vì sự thiên vị khiến chúng ta đưa ra những khái quát hoặc giả định rộng rãi về con người, cộng đồng và thông tin. Những người thu thập và/hoặc phân tích dữ liệu cũng có thể có thành kiến hoặc mục đích riêng khi thực hiện nghiên cứu.
 As we mentioned earlier, everyone has a personal bias. This is normal, but can be harmful, as bias causes us to make broad generalizations or assumptions about people, communities, and information. People who collect and/or analyze data may also have their own biases or purposes for conducting research or a study.
 

Dữ liệu cũng có thể được thu thập từ một nhóm người không được lựa chọn ngẫu nhiên đúng cách và không mang tính đại diện chính xác.
Data can also be collected from a group of people that is not properly randomized and not accurately representative.

Ví dụ: Khi thực hiện nghiên cứu, một nhóm tập hợp sinh viên UBC không thể đại diện cho tất cả những người 20 tuổi ở Canada. Khi nghĩ về nghiên cứu và dữ liệu, điều quan trọng là phải xem xét cách thức và lý do nghiên cứu được thực hiện.
For example:
A study with a sample group of UBC students cannot claim to be representative of all 20 year-olds in Canada. When thinking about research and data, it’s important to consider how and why the study was done.

Nghiên cứu này có đến từ một cơ sở có uy tín không?
Does this study come from a reputable institution?

Nó được tài trợ bởi một công ty sẽ được hưởng lợi từ một kết quả nào đó?
Was it funded by a corporation that would benefit from a certain result?


Thành phần xã hội nào tạo nên nhóm người được nghiên cứu hoặc khảo sát?
What demographic makes up the group of people who were studied or surveyed?

Hãy nhớ rằng: Ngay cả khi dữ liệu được xem xét và nghiên cứu kỹ lưỡng, việc trình bày các dữ liệu này cũng có thể gây hiểu lầm hoặc không chính xác! Khi các phóng viên và nhà báo kết hợp dữ liệu và số liệu thống kê, thành kiến của họ có thể ảnh hưởng đến những gì họ chọn để đưa tin.
Remember: Even if the data is peer-reviewed and well researched, the interpretation of this data can be misleading or inaccurate! When reporters and journalists incorporate data and stats, their biases may affect what they choose to report on.

Có phải phóng viên chỉ đang đề cập đến một nghiên cứu hay không?
Is the writer only referring to one study?

Hoặc họ đang muốn làm nổi bật một nội dung cực đoan?
Does the reporter only highlight extreme results?  

Đồ thị có thể gây hiểu lầm
Graphs can be misleading
Số liệu thống kê có thể gây hiểu nhầm
Statistics can be misleading
Sự khác biệt giữa thông tin chính xác và thông tin đáng tin cậy là gì?
What is the difference between accurate information and credible information?
Cho tôi biết thêm về...
Tell me more about...

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.