Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI)

Employment Insurance (EI)
Thông tin mới! | New information!

Do COVID-19, đủ điều kiện cho EI đã thay đổi. Cuộn xuống để tìm hiểu thêm.

Ngoài ra còn có các chương trình hỗ trợ tài chính riêng cho các cá nhân tự kinh doanh không đủ điều kiện cho EI (CRB), những người cần ở nhà để chăm sóc con hoặc thành viên gia đình (CRCB), và những người bị bệnh và tự cô lập. Tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ tài chính này tại đây.
 

Due to COVID-19, changes have been made to EI eligibility. Scroll down to learn more.
There are also separate financial aid programs for self-employed individuals who are ineligible for EI (CRB), those who need to stay home to care for a child or family member (CRCB), and those who are sick and self-isolating. Learn more about these financial aid programs here.

Bước chuyển tiếp sang EI
Transition to EI
Bạn có cần phải đăng ký cho EI?
Do you have to apply for EI?
Những cập nhật về EI và điều kiện tham gia | "Top Ups"
Updates to EI and eligibility | "Top Ups"
 

Xem video hướng dẫn cách đăng ký cho EI Regular Benefits (Tháng 4 năm 2020)

 

Watch our tutorial on how to apply for EI (April 2020)

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.