top of page

Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI)

Employment Insurance (EI)
Thông tin mới! | New information!

Do COVID-19, đủ điều kiện cho EI đã thay đổi. Cuộn xuống để tìm hiểu thêm.

Ngoài ra còn có các chương trình hỗ trợ tài chính riêng cho các cá nhân tự kinh doanh không đủ điều kiện cho EI (CRB), những người cần ở nhà để chăm sóc con hoặc thành viên gia đình (CRCB), và những người bị bệnh và tự cô lập. Tìm hiểu thêm về các chương trình hỗ trợ tài chính này tại đây.
 

Due to COVID-19, changes have been made to EI eligibility. Scroll down to learn more.
There are also separate financial aid programs for self-employed individuals who are ineligible for EI (CRB), those who need to stay home to care for a child or family member (CRCB), and those who are sick and self-isolating. Learn more about these financial aid programs here.

Bước chuyển tiếp sang EI
Transition to EI

Nếu bạn đã nhận CERB ở mức tối đa là 28 tuần, và bạn vẫn cần trợ giúp về tài chính, bạn có thể đủ điều kiện cho chương trình EI mới hoặc một trong các chương trình Phúc Lợi Phục Hồi Recovery Benefit mới.
If you have maxed out your 28 weeks of CERB assistance and require further financial aid, you may qualify for the new EI requirements or one of the new Recovery Benefits.

Nếu bạn thỏa điều kiện cho chuyển đổi tự động sang EI, bạn có thể nhận khoản thanh toán EI đầu tiên vào ngày 11 tháng 10.
If you meet the criteria for automatic transition to EI, you can expect to be eligible for your first EI payment as of Oct 11. 

Nếu bạn đủ điều kiện cho EI nhưng không nghĩ rằng mình sẽ được tự động chuyển đổi, hãy đăng ký sớm nhất có thể thông qua Service Canada.
If you are eligible for EI but do not expect to be moved over automatically, apply as soon as possible through Service Canada.

Bạn có cần phải đăng ký cho EI?
Do you have to apply for EI?

Hãy xác định bạn đã đăng ký CERB qua Service Canada hay tài khoản CRA của bạn. Nếu bạn đăng ký qua Service Canada, bạn không cần phải đăng ký lại và nó sẽ tự động chuyển qua EI.

Confirm whether you applied for CERB through Service Canada or My CRA. If you applied through Service Canada, you do not need to re-apply for EI and will be automatically moved over.

Bạn sẽ phải đăng ký EI sau khi CERB của bạn hết nếu bạn:

You will need to apply for EI after your CERB ends if you:
 

 • Có số SIN bắt đầu bằng 900

  Have a 900-series Social Insurance Number
   

 • Tự kinh doanh hoặc nhận trợ cấp thông qua Service Canada

  Are self-employed and received benefits through Service Canada
   

 • Nhận CERB từ CRA nhưng có thể có 120 giờ được bảo hiểm và thỏa mãn các điều kiện khác
  Received CERB from the CRA but might have 120 insurable hours and meet other eligibility criteria

Những cập nhật về EI và điều kiện tham gia | "Top Ups"
Updates to EI and eligibility | "Top Ups"

Việc tiếp cận được hỗ trợ thất nghiệp EI thường dựa trên số giờ được bảo hiểm mỗi cá nhân tích được trong quá trình làm việc của năm trước thời điểm nộp đơn, hoặc tính từ lần đăng ký cho EI trước đấy. Đây được gọi là giai đoạn đủ điều kiện của họ. Chính phủ Canada nhận thấy là đại dịch đã gây khó khăn cho nhiều người có quốc tịch Canada trong việc tích luỹ số giờ được bảo hiểm bắt buộc.
Access to EI benefits is normally based on the number of insurable hours an individual has worked in the year prior to their application, or since their last claim. This is known as their qualifying period. The Government of Canada recognizes that the pandemic has prevented many Canadians from accumulating the number of insurable hours that is normally required. 

 

Để giúp các cá nhân đủ điều kiện cho EI, những người đăng ký sẽ được hưởng một lần, một quỹ số giờ nhất định:

To help individuals qualify, EI claimants will receive a one-time insurable hours credit of:
 

 • 300 giờ bảo hiểm cho các yêu cầu trợ cấp bình thường (mất việc)

  300 insurable hours for claims for regular benefits (job loss)

 • 480 giờ bảo hiểm cho các yêu cầu trợ cấp đặc biệt (bệnh tật, nghỉ thai sản cho mẹ/cha, chăm sóc nhân ái hoặc chăm sóc thành viên trong gia đình)
  480 insurable hours for claims for special benefits (sickness, maternity/parental, compassionate care or family caregiver)
   

Phần quỹ số giờ bảo hiểm này của chính phủ cho, sẽ giảm số lượng giờ được bảo hiểm cần thiết để đủ điều kiện cho EI xuống còn 120 giờ trong giai đoạn đủ điều kiện. Phần quỹ giờ hỗ trợ này sẽ có hiệu lực cho trước ngày 15 tháng 3, dành cho những cá nhân muốn chuyển tiếp sớm từ chương trình CERB qua EI nhưng không đủ tiêu chuẩn để đăng ký vì lý do thiếu số giờ bảo hiểm. Giai đoạn đủ điều kiện cho những trường hợp này cũng sẽ được gia hạn. 

This top-up credit means that employees will only need 120 hours of their own insurable hours during the qualifying period. The top-up will be retroactive to March 15, 2020 for people who were looking to transition early from the CERB to EI but could not establish their EI claim due to insufficient hours. For these claimants, the qualifying period will also be extended.

Anchor 1

Xem video hướng dẫn cách đăng ký cho EI Regular Benefits (Tháng 4 năm 2020)

 

Watch our tutorial on how to apply for EI (April 2020)

bottom of page