top of page

Chăm Sóc Gia Đình

(BC)

Chương trình Fair PharmaCare là gì và tại sao cư dân của B.C. nên biết về chương trình này?
 

Fair PharmaCare là chương trình hỗ trợ chi phí thuốc theo toa dựa trên thu nhập, thuộc chương trình bảo hiểm thuốc PharmaCare của tỉnh bang BC (British Columbia, Canada). Chương trình này giúp hỗ trợ chi phí thuốc kê toa và một số thiết bị/dụng cụ y tế. Fair PharmaCare khác với MSP ở việc MSP có hỗ trợ chi phí khám bác sĩ và chăm sóc ở bệnh viện. Mặc dù hầu hết cư dân BC nên đăng ký cho Fair PharmaCare, vẫn còn một số lớn vẫn chưa ghi danh cho chương trình này.
 

MSP là chương trình bảo hiểm y tế bắt buộc dành cho cư dân BC trong khi chương trình Fair PharmaCare đòi hỏi phải đăng ký. Điều này làm tăng tỉ lệ những người mới đến Canada hay những người không thông thạo Anh ngữ có thể không biết để đăng ký.


What is Fair PharmaCare and why should B.C. residents know about it?
 

Fair PharmaCare is BC’s income-based PharmaCare plan. It helps cover prescription medications and certain medical devices/supplies. Fair PharmaCare is different from MSP, which covers doctor visits and hospital care. Although most BC residents should be registered for Fair PharmaCare, this might not be the case.

 

MSP is mandatory for BC residents but Fair PharmaCare requires registration, which increases the likelihood that those who are not fluent in English or new residents to Canada may not be registered.

Định Nghĩa Cần Biết
Terms to Know

Chính sách bảo hiểm sử dụng những từ chuyên môn như là “mức khấu trừ" hoặc “mức chi phí tối đa bạn phải trả.”

Insurance policies use terms like deductible and maximum to determine how much an individual needs to pay for their medication.
 

 1. Mức khấu trừ: Là số tiền mà một gia đình phải trả cho các chi phí theo toa đủ điều kiện trong mỗi năm trước khi PharmaCare bắt đầu giúp đỡ hỗ trợ các chi phí này. Nếu một gia đình thỏa yêu cầu về mức khấu trừ của bảo hiểm, PharmaCare sẽ thanh toán 70% chi phí (hay 75% chi phí của gia đình có thành viên sinh trước năm 1940). 
  Deductible: The amount a family must pay out-of-pocket on eligible prescription costs each year before PharmaCare starts to help with the costs. If a family meets their deductible, PharmaCare will start to cover 70% of costs (or 75% for families with a member born before 1940).
   

 2. Mức chi phí tối đa bạn phải trả: Là số tiền mà người bảo hiểm chi trả bằng cách sử dụng khoản khấu trừ, mức đồng chi trả hay/và đồng bảo hiểm, sau đó hãng bảo hiểm sẽ chi trả 100% chi phí của các quyền lợi được hỗ trợ.
  Maximum: The most a family needs to spend per year on eligible drugs and medical supplies. If a family meets their maximum, PharmaCare will pay 100% of eligible costs for the rest of that year.
   

 3.  Gia đình: Dưới chương trình Fair PharmaCare, khoản khấu trừ và mức chi phí tối đa bạn phải trả sẽ được định ra dựa trên tổng thu nhập sau thuế của gia đình bạn. Nếu bạn chưa có vợ/chồng hay người phụ thuộc, bạn sẽ được xem như là gia đình một thành viên.
  Family: With Fair PharmaCare, a deductible and maximum amount is assigned based on your family’s net income. If you are an individual without a spouse or any dependents, you will be considered your own “family.”

Homepage_whitebg.png

Nếu bạn nằm trong trường hợp này, và bạn đã đăng ký cho Fair PharmaCare, bạn sẽ được hưởng mức thấp hơn cho khoản khấu trừ, và mức chi phí tối đa bạn phải trả; cũng như bạn sẽ tiếp cận được sự trợ giúp của PharmaCare một cách nhanh chóng hơn.

If this applies to you, and you are already registered for Fair PharmaCare, you should be paying a lower deductible and maximum, as well as accessing PharmaCare assistance faster. 
 

Đánh Giá Thu Nhập trong đợt Covid-19 để có thể điều chỉnh mức giảm trừ / mức chi phí tối đa bạn phải trả tại đây:

Apply for an COVID-19 Income Review to have your deductible/maximum adjusted today:

Có phải thu nhập của bạn và gia đình bạn đã giảm 10% (bao gồm do COVID-19)?
Has your or your family's income decreased by 10%
(including due to COVID-19)?
COVID FPC

Đây là cách mà PharmaCare hoạt động:
This is how Fair PharmaCare works:

 • Khi bạn thanh toán phần giảm trừ theo yêu cầu, PharmaCare sẽ hỗ trợ 70% cho các toa đủ điều kiện cho năm đó (hay 75% nếu một thành viên trong gia đình sinh trước năm 1940)
  Once you have paid the amount required to meet your deductible, PharmaCare covers 70% of your eligible prescriptions for that year (or 75% if a family member is born before 1940). 

 • Khi bạn đã thanh toán số tiền bằng với mức tối đa theo quy định, PharmaCare sẽ chi trả 100% chi phí cho các toa đủ điều kiện cho năm đó.
  Once you have paid the amount required to meet your maximum, PharmaCare pays 100% of your eligible prescriptions for that year. 

 

Trong năm tiếp theo, quy trình này sẽ bắt đầu lại và bạn cần phải thỏa điều kiện về mức giảm trừ/mức tối đa một lần nữa trước khi PharmaCare hỗ trợ bất cứ chi phí hợp lệ nào.

In the next year, this resets and you must meet your deductible/maximum again before PharmaCare helps with any eligible costs.
 

Mức thu nhập sau thuế dưới $CAD 15,000 - 30,000?
Net income less than $15,000 - $30,000?

 • Những người có mức thu nhập sau thuế dưới $CAD 15,000 sẽ ko có mức khấu trừ hay mức tối đa. PharmaCare sẽ chi trả 100% cho các toa thuốc hợp lệ.
  For people with a net income of $15,000 or less, there is no deductible or maximum. PharmaCare will cover 100% of your eligible prescription(s).

 • Những người có mức thu nhập sau thuế dưới $CAD 30,000 sẽ ko có mức khấu trừ hay mức tối đa thấp hơn. PharmaCare sẽ chi trả 70% cho các toa thuốc hợp lệ.
  For people with a net income of $30,000 or less, there is no deductible and a lower maximum. Pharmacare will pay 70% of your eligible prescription.

Lựa Chọn Thanh Toán Khấu Trừ Hàng Tháng (MDPO)
Monthly Deductible Payment Option (MDPO)
 

Những gia đình nghĩ là họ sẽ thỏa mức khấu trừ trong năm có thể sẽ quan tâm đến MDPO. Lựa chọn này cho phép các gia đình có thể trải mức khấu trừ ra cho cả năm và trả góp hàng tháng cho PharmaCare. PharmaCare sẽ chi trả 70% cho các khoản hợp lệ ngay lập tức cho đến khi gia đình thỏa mức tối đa, sau đó PharmaCare sẽ chi trả 100%.
Families who expect to meet their deductible in a given year may be interested in the MDPO. This payment option allows families to spread their deductible out over the year and pay it in monthly instalments to PharmaCare. PharmaCare will cover 70% of eligible expenses until the family meets their maximum, then PharmaCare will cover 100%.

Hãy tìm tên thuốc của bạn trên Danh mục PharmaCare
Search for your medication on the PharmaCare Formulary

Nếu đơn thuốc của bạn có nằm trong danh sách, bạn đủ điều kiện cho một trong các chương trình của PharmaCare. Bạn có thể kiểm tra hoặc hỏi dược sĩ của bạn xem thuốc có đủ điều kiện cho Fair PharmaCare hay không.
If your prescription is on the list, then it is eligible for one of the PharmaCare plans. You can also check or ask your pharmacist to see if it is eligible under Fair PharmaCare.

bottom of page