top of page

Chăm Sóc Gia Đình

Family Care
Hệ thống Giữ Trẻ Khẩn Cấp Tạm Thời Cho Công Nhân Niên Thiết Yếu
Emergency Childcare System for Essential Workers (Vancouver)

Để đáp ứng, lực lượng chuyên trách khẩn cấp của Thành phố Vancouver, đã lập ra một hệ thống để giới thiệu những công nhân viên thiết yếu đang sống hoặc làm việc tại Vancouver, và không có lựa chọn thay thế nào khác cho việc giữ trẻ thích hợp, đến với các nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép với chỗ tạm thời hiện có trong thời gian khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng này. Hệ thống giới thiệu này sẽ kết nối cha mẹ hoặc người giám hộ của trẻ từ 0 đến 12 tuổi, bao gồm cả những trẻ có nhu cầu đặc biệt, với các nơi cung cấp dịch vụ giữ trẻ có giấy phép hoạt động trong hoặc gần khu phố Vancouver ưa thích của họ.
The City of Vancouver's emergency taskforce has developed a system to refer essential workers, who are living or working in Vancouver and have no other alternatives for appropriate childcare, to licensed childcare providers. This referral system will connect parents or guardians of children aged 0 to 12, including those with special needs, with licensed childcare providers operating in or near their preferred Vancouver neighbourhood.

Việc tiếp dụng các dịch vụ giữ trẻ khẩn cấp tạm thời này được dành riêng cho con em của những công nhân viên thiết yếu là những người đang được yêu cầu đáp ứng với tình trạng khẩn cấp về sức khỏe này và không có giải pháp giữ trẻ nào khác. 
Access to temporary emergency childcare services are reserved exclusively for children of essential workers who are required to respond to this health emergency and have no other childcare alternatives. 

Để biết thêm thông tin, tải xuống bản PDF
For more information, download the PDF

Tiếng Việt

English

bottom of page