top of page

Do COVID-19, đủ điều kiện cho EI đã thay đổi. Cuộn lên đầu trang để biết thông tin hiện tại.

Due to COVID-19, changes have been made to EI eligibility. Scroll to the top of the page for current information. 

Image by Jose Antonio Gallego Vázquez

Tôi Vừa Mất Việc

I Lost My Job.

Nếu bạn mất việc do COVID-19 và cần hỗ trợ tài chính, hãy xem xét việc đăng ký CERB trước tiên.

If you are applying for financial aid because of COVID-19 related issues, please consider applying for CERB first.

Các đơn xin EI gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ được xét duyệt dưới chương trình CERB. Cho nên, những người nộp đơn đăng ký EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ được nhận tiền CERB nếu đủ điều kiện. 
If you applied after March 15th but your last day of work was before March 15th, your application will be processed under EI. 

Bạn có thể đăng ký  EI Regular Benefits, trong trường hợp: 

You can apply for EI Regular Benefits if:

 • Bạn muốn nộp hồ sơ trước khi CERB có  hiệu lực (ngày 6 tháng 4 năm 2020)

 • You want to send in your application before CERB is available (April 6, 2020). 

 • Bạn vẫn thất nghiệp sau khi đã nhận CERB được 16 tuần

 • ​You are still unemployed after receiving 16 weeks of CERB. 

 

Đễ đăng ký, bạn cần:

To apply, you will need to: 

 • Xin "Record of Employment (ROE)" (Giấy chứng nhận việc làm) từ chủ lao động của bạn, hoặc đề nghị họ nộp  bản điện tử tới Service Canada.

 • Request a "Record of Employment (ROE)" from your employer. They will either give you a paper copy or send an electronic version to Service Canada
  • Bạn nên đăng ký EI hoặc CERB sớm nhất có thể (kể cả khi bạn chưa có ROE)

  • ​Apply ASAP (even if you don’t have your ROE yet)

 • Xem video hướng dẫn đăng ký EI.

 • Watch our video guide if you need additional assistance 

Xin lưu ý rằng:

Please Note

 • Các hồ sơ xin EI Regular Benefits do  COVID-19  gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ  được xét duyệt dưới dạng CERB. Cho nên, những người nộp hồ sơ đăng ký xin EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ nhận được  tiền CERB nếu đủ điều kiện.

 • EI applications that are submitted after March 15th will be assessed under CERB. As a result, applicants who apply EI after March 15th and are eligible will receive CERB payments if approved. 

Nếu bạn nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 3 và lý do không phải vì COVID-19, hoặc bạn vẫn thất nghiệp sau khi nhận được 16 tuần CERB, bạn có thể nhận:

 • Hỗ trợ trong 15 đến 35 tuần (sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn) với giá trị tới 55% tiền lương thông thường của bạn hoặc $573 mỗi tuần, tùy theo số tiền nào ít hơn.

Asian Businesswoman

Chủ lao động của tôi hiện tại không còn khả năng trả lương, nhưng tôi vẫn chưa bị cho thôi việc.

My Employer Can’t Pay Me but I Haven’t Been Laid Off

Chủ lao động của bạn có thể xem chương trình Trợ Cấp Tiền Lương Tạm Thời Từ Liên Bang (Temporary Federal Wage Subsidy). Thông tin chi tiết cho chương trình này đã có từ ngày 30 tháng 3 năm 2020.
Ask your employer if they have looked at the temporary federal Wage Subsidy. Details on this program were made available on March 30th, 2020. 


Thông tin hiện tại: 

What we know right now: 

 • Chủ lao động của bạn có thể nhận được trợ cấp lên tới 75%, nếu họ tiếp tục trả lương cho nhân viên trong cuộc khủng hoảng COVID-19.

 • Employers will get a subsidy of up to 75% if they continue to pay their employees during the COVID crisis 

 • Các tập đoàn có thể đăng ký bao gồm: doanh nghiệp nhỏ, tổ chức từ thiện và phi lợi nhuận.

 • Eligible employers are small corporations, nonprofits and charities. 

Khoản trợ cấp bằng 10% tiền thù lao bạn phải trả từ ngày 18 tháng 3 năm 2020 đến ngày 19 tháng 6 năm 2020, lên tới $ 1,375 cho mỗi nhân viên đủ điều kiện và tối đa là $25,000 đô la cho mỗi chủ lao động.

The subsidy is equal to 10% of the remuneration you pay from March 18, 2020 to June 19, 2020, up to $1,375 for each eligible employee and to a maximum of $25,000 total per employer.

Nếu bạn muốn  biết thêm về chương trình này, mời xem tại đây.

To learn more about this program, visit here.


 

apartment-bed-carpet-chair-269141.jpg

​Tôi bị bệnh, cần tự cách ly và cần nghỉ dưới chế độ ốm đau

I am Ill or Self-Isolating and Need to Take Sick Leave

Nếu bạn bị ốm, cần bị cách ly do COVID-19 và cần xin hỗ trợ tài chính, hãy xem xét việc đăng ký CERB trước tiên.

If you are ill, or self-isolating, or have to quarantine due to COVID-19, consider applying for CERB.

Các đơn xin EI gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ được xét duyệt dưới chương trình CERB. Cho nên, những người nộp đơn đăng ký EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ được nhận tiền CERB nếu đủ điều kiện. If you applied after March 15th but your last day of work was before March 15th, your application will be processed under EI. 

Bạn có thể đăng ký EI Sickness Benefit nếu:

You can apply for EI Sick Benefits if:  

 • Bạn muốn gửi hồ sơ của bạn trước khi CERB có hiệu lực (ngày 6 tháng 4 năm 2020)

 • You want to submit your application before CERB is available (April 6, 2020).

Đễ đăng ký, bạn hãy:

To apply, you will need to: 

 • Xin "Record of Employment (ROE)" (Giấy chứng nhận việc làm) từ chủ lao động của bạn, hoặc đề nghị họ nộp bản điện tử tới Service Canada.
 • Request a "Record of Employment (ROE)" from your employer. They will either give you a paper copy or send an electronic version to Service Canada

  • Bạn nên đăng ký EI hoặc CERB sớm nhất có thể (kể cả khi bạn chưa có ROE)

  • ​Apply ASAP (even if you don’t have your ROE yet)

 

 

 

Xin lưu ý rằng:

NOTE:

 • Bạn không cần xin giấy phép của bác sĩ cho COVID-19

 • You do not need a doctors note for COVID-19.

 • Nếu bạn làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, vận tải, viễn thông, hoặc các ngành công nghiệp quy định khác của liên bang, hãy kiểm tra các nguyên tắc bảo vệ người lao động của tỉnh hoặc liên bang của bạn.

 • Check the labour rules on job protection for your province or federally (if you work in banking, transportation, telecommunications, or other federally regulated industries)

Bạn có thể nhận được trợ cấp trong vòng 15 tuần (sẽ được gửi trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn) với giá trị tới 55% khoản thu nhập thông thường của bạn hoặc $ 573 mỗi tuần, tùy theo mức nào ít hơn.

What you could recieve: 15 weeks of payments (directly into your bank account) worth up to 55% of your usual pay or $573 per week, whichever is less. 

Xin lưu ý rằng:

Please Note

 • Các đơn xin EI gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ  được xét duyệt dưới chương trình CERB. Cho nên, những người nộp đơn đăng ký EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ được nhận  tiền CERB nếu đủ điều kiện.

 • EI applications that are submitted after March 15th will be assessed under CERB. As a result, applicants who apply EI after March 15th and are eligible will receive CERB payments if approved. 

person-holding-gray-ceramic-mug-3873180.

Tôi cần chăm sóc người nhà bị bệnh và không thể làm việc

I am Caring for Someone Who is Ill & Cannot Work

Nếu bạn cần chăm sóc người nhà bị bệnh và không thể làm việc, hãy xem xét việc đăng ký CERB trước tiên. Bạn có thể đăng ký EI Caregiver Benefits nhưng xin chú ý, hiện tại số lượng hồ sơ tồn đang khá lớn.

You could apply for EI Caregiver Benefits if someone is critically ill. There is a large backlog of claims, so consider CERB instead. 
 

Các đơn xin EI gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ được xét duyệt dưới chương trình CERB. Cho nên, những người nộp đơn đăng ký EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ được nhận tiền CERB nếu đủ điều kiện. 
If you applied after March 15th but your last day of work was before March 15th, your application will be processed under EI. 

Bạn có thể đăng ký EI Caregiver Benefits, nếu:

 • Bạn muốn gửi đơn xin trước khi CERB có sẵn (ngày 6 tháng 4 năm 2020) 

 

Đễ đăng ký, bạn hãy:

To apply, you will need to: 

 • Xin "Record of Employment (ROE)" ( Giấy chứng nhận việc làm) từ chủ lao động của bạn, hoặc đề nghị họ nộp bản điện tử tới Service Canada.
 • Request a "Record of Employment (ROE)" from your employer. They will either give you a paper copy or send an electronic version to Service Canada

  • Bạn nên đăng ký EI hoặc CERB sớm nhất có thể (kể cả khi bạn chưa có ROE)

  • ​Apply ASAP (even if you don’t have your ROE yet)

 

Xin lưu ý rằng:

Please note that: 

 • Bạn có thể hỏi chủ lao động của bạn xem họ có thể chu cấp tiền nghỉ phép gia đình hoặc bổ sung thêm tiền trợ cấp EI hay không.

 • You can ask your employer if they offer paid family leave or will top-up the EI benefit. 

 • Các hồ sơ xin EI do COVID-19 gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ  được xét duyệt dưới chương trình CERB. Cho nên, những bạn nộp hồ sơ đăng ký EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ nhận được trợ cấp CERB nếu đáp ứng đủ điều kiện.

 • EI applications that are submitted after March 15th will be assessed under CERB. As a result, applicants who apply EI after March 15th and are eligible will receive CERB payments if approved. 

Bạn có thể nhận được trợ cấp trong 15 đến 35 tuần (trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn) trị giá tới 55% khoản thanh toán thông thường của bạn hoặc $ 573 mỗi tuần, tùy theo mức nào ít hơn.

You could receive between 15 and 35 weeks of payments (directly into your bank account) worth up to 55% of your usual pay or $573 per week, whichever is less.

 

Nếu bạn không thể đăng ký trực tuyến, hãy gọi tới số 1-833-381-2725​
If you can’t apply online, call 1-833-381-2725

man-and-boy-standing-on-bridge-1320701.j

Tôi Phải Ở Nhà Giữ Con Nhỏ và Không Thể Đi Làm

I am at Home Because My Children Cannot Go to School or Daycare. I need Money to Make Ends Meet

Trong trường hợp bạn phải ở nhà để chăm sóc con nhỏ vì COVID-19, bạn có thể đăng ký CERB.

If you need to stay home from work to care for your kids under unusual circumstances because of COVID-19, you may be able to apply for CERB

Các đơn xin EI gửi sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 sẽ được xét duyệt dưới chương trình CERB. Cho nên, những người nộp đơn đăng ký EI sau ngày 15 tháng 3 sẽ được nhận tiền CERB nếu đủ điều kiện.
If you applied after March 15th but your last day of work was before March 15th, your application will be processed under EI. 

Nếu hiện tại bạn đang nhận Trợ cấp cho Con Nhỏ Canada (Child Care Benefits - CCB):

If you are currently receiving Canada Child Benefit (CCB):

 • Tháng 5, chính phủ liên bang sẽ tự động hỗ trợ thêm một khoản tiền để bổ sung cho CCB của bạn ngay lập tức.

 • The federal government will automatically pay a lump sum top up to your CCB in May.

 • Vui lòng kiểm tra tài khoản ngân hàng của bạn để xác nhận rằng bạn đang nhận CCB.

 • Please do check your bank account to confirm that you are receiving CCB.

Nếu bạn đã và đang nhận CCB, bạn sẽ tự động nhận khoản tiền bổ sung bắt đầu vào tháng 5.

If yes, you are all set. You will begin getting an extra payment with your CCB in May. 

Nếu bạn chưa nhận được CCB:

If you have not received CCB: 

 • Hãy kiểm tra xem bạn đã khai thuế năm 2018 hay chưa.

 • Did you file a tax return for 2018? 

 • Nếu bạn đã khai thuế năm 2018:

 • Hãy kiểm tra xem bạn có đang hiện nhận được trợ cấp bằng cách truy cập tài khoản My Service Account của mình sử dụng máy tính hoặc điện thoại

 • Yes, I did: you can check to see if you are getting your benefit on MyService Account on your computer or mobile phone

 

 • Nếu bạn chưa khai thuế năm 2018:

 • bạn cần phải khai ngay lập tức trước khi đăng ký CCB. Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc khai thuế, bạn có thể liên hệ với một văn phòng khai thuế thu nhập cá nhân miễn phí, hoặc gọi tới số 1-800-622-6232.

 • No, I didn’t: You need to file a tax return ASAP, and then apply for CCB unless CRA already knows you have kids. If you need help filing your taxes, you can contact a free income tax clinic, or call 1-800-622-6232. 

Bạn sẽ được nhận: lên tới $550 mỗi tháng cho mỗi đứa trẻ, cộng thêm với số tiền từ tỉnh bang. Số tiền bạn nhận được chính xác sẽ phụ thuộc vào từng tỉnh bang hoặc lãnh thổ nơi bạn sinh sống, và số con nhỏ trong gia đình.

What you could receive: Up to $550 per month per child plus provincial amounts*​*the exact amount depends on which province or territory you live in and how many children you have.

Hệ thống Giữ Trẻ Khẩn Cấp Tạm Thời Cho Công Nhân Niên Thiết Yếu ở Vancouver
Emergency Childcare System for Essential Workers (Vancouver)

Smiling Student in Lecture

Tội là Sinh Viên Đại Học/Cao Đẳng Với Dự Định Làm Việc Mùa Hè Để Chi Trả Học Phí

I am a College or University Student Who Was Counting to Work During the Summer to Pay Tuition

Bạn có thể đăng ký cho CERB nếu:

You may be eligible for CERB if:

 • Bạn đã làm ít nhất 700 tiếng trong 52 tuần vừa qua 

 • If you have worked for 700 hours in the past 52 weeks 

 • Có thu nhập từ $5,000 trở lên (trong đó có tính thu nhập tự kinh doanh) vào năm 2019 hoặc trong 12 tháng vừa qua 

 • Earned $5000 including self employment, in 2019 or in the last 12 months 

 • đã mất việc làm trong 14 ngày liên tiếp kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2020

 • Have stopped working for 14 consecutive days since March 15th 2020

Nếu những  phần kể trên không tương xứng với trường hợp của bạn, bạn có thể:

 • Đăng ký những hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên để giúp bạn với các chi phí giáo dục. Bạn có thể nhận được các khoản tài trợ, hỗ trợ, hoặc vay từ chính phủ Canada hoặc tỉnh bang của bạn.

 • Liên hệ với văn phòng hỗ trợ tài chính cho sinh viên của trường và hỏi về những chính sách, và chương trình hiện tại để giúp đỡ sinh viên.  

If not: 

 • Consider applying for student financial assistance to help you with the costs of your education. You might be able to get grants and low-cost loans from the Government of Canada or your province/territory.

Cân nhắc việc xin hỗ trợ tài chính của sinh viên để giúp bạn với các chi phí giáo dục. Bạn có thể nhận được các khoản tài trợ và các khoản vay chi phí thấp từ Chính phủ Canada hoặc tỉnh / lãnh thổ của bạn.

Consider contacting the student financial office of your college or university to ask what they are doing to help students. You can also contact the student association if your university or college to ask for their help in getting answers. 

bottom of page