bannervac7dark.png
CHÍCH NGỪA COVID-19

Trang này có thông tin về chủng ngừa COVID-19 ở Canada, và lịch chủng ngừa tại tỉnh BC.
Để biết thêm thông tin về COVID-19, vui lòng xem trang
này.

Cách đặt lịch để tiêm vắc-xin COVID-19 (& liều thứ hai)
How to book for a vaccine (& your second dose)
 

Để được chích ngừa Covid-19, bạn phải đặt cuộc hẹn trực tuyến hoặc qua điện thoại. Nếu quý vị chích mũi đầu tại Nhà Thuốc Tây như Shoppers Drug Mart, hoặc nơi làm việc, hoặc tại địa điểm tiêm chủng đặc biệt được tổ chức bởi trung tâm cộng đồng (ví dụ như với Bảo Vệ Collective vào ngày 11/05/2021) - vui lòng đăng ký với BC để được thông báo khi đến lượt để chích mũi hai.
You must book an appointment online or by phone to receive a vaccine. If you received your first dose at a pharmacy such as Shoppers Drug Mart, from work, or at a special pop up clinic organized by community centres - like with us on May 11 2021, please register with BC to be notified about your second dose.

Đăng ký với Tỉnh BC qua điện thoại:
Register in BC by calling:


1-833-838-2323

Để yêu cầu thông dịch viên, nhấn số “2”
To speak to an interpreter, press “2”

Quý vị còn gặp khó khăn khi đăng ký cho vắc-xin không?
Still having troubles registering? 


VPABC
có tổ chức một dịch vụ hỗ trợ người Việt cao niên trong việc đặt lịch hẹn để nhận liều vắc-xin COVID-19 thứ nhất và thứ hai. 

VPABC is offering services to help Vietnamese seniors who need help booking appointments for their first and second dose of the COVID-19 vaccine.

 

Gọi số/ Call 604-359-6946

 

Vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư thoại hoặc nhắn tin nếu họ không thể trả lời cuộc gọi của bạn. VPABC sẽ gọi lại cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Please leave a message or text if they are unable to pick up your call. VPABC will return your call as soon as they can.

Trước khi gọi vào đường dây điện thoại để đặt hẹn, bạn hãy chuẩn bị sẵn những thứ sau:
Before calling the phone line have the following ready:

 

 • Bút và giấy / Pen & paper

 • Số sức khỏe cá nhân / Personal health number (on BC Health Card)

 • Họ và tên đầy đủ / Full name

 • Ngày, tháng, năm sinh / Date of birth

 • Mã bưu chính của nơi bạn đang cư trú / Postal code

 • Số điện thoại của bạn / Your phone number
   

Địa điểm tiêm chủng vắc xin
Vaccine Clinics in Vietnamese

Vào ngày 11/05/2021 và 26/05/2021, Bảo Vệ Collective, Yarrow Intergenerational Society, Trung Tâm Carnegie, Vancouver Second Mile Society, v.v. đã giúp 400 người Hoa và Việt cao niên, di trú, nói tiếng Anh yếu tại thành phố Vancouver chủng ngừa vắc-xin COVID-19.
On 11/05/2021 and 26/05/2021, Bảo Vệ Collective, Yarrow Intergenerational Society, Carnegie Community Centre, Vancouver Second Mile Society, and more supported 400 Chinese and Vietnamese seniors and residents experiencing language barriers in Vancouver vaccinated. 
 

Chúng tôi cảm ơn mọi người đã giúp chia sẻ tin tức về những buổi chủng ngừa đặc biệt này. Hiện tại, chúng tôi chưa biết sẽ tổ chức thêm những buổi như thế này trong tương lai hay không. Cách theo dõi những thông tin mới nhất:
We thank everybody who shared news of these special clinics. Currently we are unsure of whether we will have clinics in the future. Ways to keep in the know:
 

 1. Nghe Đài Lạc Việt (96.1FM thứ bảy - 8am to 11am)
  Tune into Lạc Việt Radio (96.1FM Saturdays - 8am to 11am)
   

 2. Theo dõi chúng tôi trên Facebook hoặc Instagram
  Follow us on Facebook or Instagram
   

 3. Gửi email cho chúng tôi với tên, tuổi và số điện thoại liên lạc của quý vị. Chúng tôi sẽ liên hệ với quý vị nếu có quyết định tổ chức buổi chích vắc-xin mới.​
  Send us an email with your name, age, phone number. We will contact you if we will have another vaccination clinic.
   

Tạm thời, quý vị hãy đăng ký với tỉnh BC để tiêm chủng.
(Xem hướng dẫn cách đăng ký ở dưới)

In the meantime, please register with the BC system for immunization. (Instructions below)
 

Về các loại vắc-xin
Chính phủ Liên bang Canada đã phê duyệt các loại vắc-xin sau đây. Bạn sẽ không được lựa chọn loại vắc-xin để tiêm. Vui lòng xem từng Giai đoạn để xác định loại vắc-xin nào sẽ được phân phối.

About the vaccines
These vaccines have been authorized by the Federal Government of Canada. You may not be able to choose which vaccine to receive. Please view each Phase to determine which vaccine will be distributed. 
 

Tất cả vắc-xin COVID-19 đã được Canada phê duyệt sẽ được tiêm miễn phí. Vắc-xin sẽ được cung cấp cho mọi người trên 16 hoặc 18 tuổi (tuỳ loại vắc-xin) ở Canada, kể cả thường trú nhân, sinh viên quốc tế, người lao động nước ngoài.
All COVID-19 vaccines that have been approved in Canada are free. Vaccines are available to everyone of age in Canada including those who aren't citizens (Permanent Residents, International Students, Foreign Workers).

Cách Thức Tiêm
How it's Given

Được chấp thuận cho tất cả mọi người 16 tuổi trở lên.

Approved for everybody over the age of 16.

 

Liều vắc-xin 0,5mL sẽ được tiêm vào phần bắp của cánh tay.

The vaccine is given by an injection (0.5 mL) into the muscle of the arm.

 

 • Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng.
  For the vaccine to work best, you need to get 2 doses 1 month apart.

   

Miễn Dịch

Immunity

 • Cơ thể cần 2 tuần để tạo ra khả năng miễn dịch tối ưu với COVID-19.
  It takes about 2 weeks to develop significant protection against COVID-19.

   

 • Bạn sẽ cần liều thứ hai để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
  For the greatest protection, you will need the second dose.

Hiệu Quả
Effectiveness

 • Vắc-xin này có hiệu quả 94,1% trong việc ngăn ngừa COVID-19, sau 2 tuần tính từ lúc tiêm mũi thứ hai.
  Vaccine was 94.1% effective in preventing COVID-19 beginning 2 weeks after the second dose.

 

Dựa trên các nghiên cứu với 30.000 người tham gia.

Based on studies of about 30,000 participants.

Cách Thức Tiêm
How it's Given

Được chấp thuận cho tất cả mọi người 18 tuổi trở lên.

Approved for everybody over the age of 18.

 

Liều vắc-xin 0,5mL sẽ được tiêm vào phần bắp của cánh tay.

The vaccine is given by an injection (0.5 mL) into the muscle of the arm.

 

 • Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần tiêm 2 mũi cách nhau 1 tháng.
  For the vaccine to work best, you need to get 2 doses 1 month apart.

   

Miễn Dịch

Immunity

 • Cơ thể cần 2 tuần để tạo ra khả năng miễn dịch tối ưu với COVID-19.
  It takes about 2 weeks to develop significant protection against COVID-19.

   

 • Bạn sẽ cần liều thứ hai để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
  For the greatest protection, you will need the second dose.

Hiệu Quả
Effectiveness

 • Vắc-xin này có hiệu quả 94,1% trong việc ngăn ngừa COVID-19, sau 2 tuần tính từ lúc tiêm mũi thứ hai.
  Vaccine was 94.1% effective in preventing COVID-19 beginning 2 weeks after the second dose.

 

Dựa trên các nghiên cứu với 30.000 người tham gia.

Based on studies of about 30,000 participants.

AstraZeneca
(COVISHIELD, GVISHIELD)

Cách Thức Tiêm
How it's Given

Được chấp thuận cho tất cả mọi người kể từ 55 tuổi trở lên

Approved for everybody from the ages of 55 and up.

 

Liều vắc-xin 0,5mL sẽ được tiêm vào phần bắp của cánh tay.

The vaccine is given by an injection (0.5 mL) into the muscle of the arm.

 

 • Để đạt hiệu quả tối ưu, bạn cần tiêm 2 liều cách nhau 4 tháng.
  For the vaccine to work best, you need to get 2 doses, 4 months apart.

Miễn Dịch

Immunity

 • Cơ thể cần 2 tuần để tạo ra khả năng miễn dịch tối ưu với COVID-19.
  It takes about 2 weeks to develop significant protection against COVID-19.

   

 • Bạn sẽ cần liều thứ hai để có hiệu quả bảo vệ tốt nhất.
  For the greatest protection, you will need the second dose.

Hiệu Quả
Effectiveness

 • Vắc-xin này bắt đầu có hiệu quả 62% trong việc ngăn ngừa những triệu chứng của Covid-19 trong vòng 2 tuần sau khi tiêm liều thứ hai.
  Vaccine was 62% effective in preventing symptomatic COVID-19 disease in the first 2 weeks after the second dose

LƯU Ý: Kể từ ngày 30 tháng 3, 2021, Bộ Y tế Canada đã thông báo rằng AstraZeneca được khuyến khích chỉ cho các cá nhân từ 55 tuổi trở lên.
ATTENTION: As of March 30 2021, Health Canada has announced that AstraZeneca is recommended to individuals from ages 55 and up only.

Tìm hiểu về các bản cập nhật này từ RFI*:
Listen to this news segment from RFI for this update:
 

Cách Thức Tiêm
How it's Given

Được chấp thuận cho tất cả mọi người 18 tuổi trở lên.

Approved for everybody over the age of 18.

 

Liều vắc-xin 0,5mL sẽ được tiêm vào phần bắp của cánh tay.

The vaccine is given by an injection (0.5 mL) into the muscle of the arm.

 

 • Không cần tiêm nhắc mũi thứ 2.
  A second dose is not needed.

Miễn Dịch

Immunity

 • Khả năng miễn dịch sẽ tăng lên theo thời gian.
  Immunity develops over time.

   

 • Cơ thể bạn sẽ cần ít nhất 2 tuần sau khi tiêm để phát triển khả năng miễn dịch đáng kể với COVID-19.
  You won’t develop significant protection against COVID-19 for at least 2 weeks.

Hiệu Quả
Effectiveness

 • Vắc-xin này có hiệu quả 66% trong việc ngăn ngừa những triệu chứng của COVID-19, ít nhất 2 tuần sau khi tiêm.
  Was 66% effective in preventing symptomatic COVID-19 disease beginning 2 weeks after vaccination

 

Dựa trên các nghiên cứu với 43.000 người tham gia.

Based on studies of about 43,000 participants.

Tác dụng phụ của vaccines
Possible side effects of vaccines

Các tác dụng phụ được quan sát thấy trong các thử nghiệm lâm sàng sẽ tương tự với những gì bạn có thể gặp phải khi tiêm vắc-xin. Các tác dụng phụ trong các thử nghiệm lâm sàng nằm ở mức độ nhẹ hoặc vừa phải. Bao gồm đau và những tác dụng phụ sau:
In general, the side effects observed during the clinical trials are similar to what you might have with other vaccines. The side effects in clinical trials were mild or moderate. They included things like pain and the following:
 

 • Cảm thấy ớn lạn / Body chills

 • Cảm thấy mệt / Feeling tired

 • Cảm thấy phát sốt / Feeling feverish
   

Đây là những tác dụng phụ thường gặp của vắc-xin và không gây nguy hiểm đến sức khỏe.
These are common side effects of vaccines and do not pose a risk to health.

Bất kì loại vắc-xin nào cũng đều có khả năng dẫn đến các tác dụng phụ nghiêm trọng, trong một số trường hợp hiếm. Một tác dụng phụ nghiêm trọng có thể xảy ra là phản ứng dị ứng.
As with all vaccines, there’s a chance that there will be a serious side effect, but these are rare. A serious side effect might be something like an allergic reaction.

Xin hãy thảo luận với chuyên gia y tế của bạn về bệnh dị ứng nghiêm trọng nào bạn đang mang trong người hoặc các tình trạng bệnh khác mà bạn có trước khi đi chủng ngừa vắc-xin.
Cho thêm thông tin: https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html

Speak with your health professional about any serious allergies or other health conditions you may have before you receive this vaccine.
For more information visit: https://vietnamese.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html