top of page
bannervac7dark.png
HỖ TRỢ DỊCH: 
VẮC-XIN COVID-19

Vui lòng đăng ký với chúng tôi trước ngày 25 tháng 5 cho tiêm vắc xin COVID-19. Hỗ trợ dịch thuật tiếng Việt được cung cấp. Nếu quý vị đã đặt hẹn với VCH nhưng chưa chích ngừa, quý vị vẫn có thể đăng ký tiêm vắc-xin với chúng tôi.
Please register with us before May 25th to receive the COVID-19 vaccine. Vietnamese aid and translation are provided. If you already booked an appointment with VCH but have not received your vaccine yet, you may still register to get your vaccine with us.
 

 • ​Dịch vụ đưa-đón tận nhà miễn phí cho địa điểm tiêm chủng Strathcona (Strathcona Community Center) Khu vực thành phố Vancouver/Burnaby - các Thành Phố khác - sẽ thông báo sau
  Free Pick-Up and Drop Off (Vancouver/Burnaby - other Cities TBD) from home to the clinic (Strathcona Community Centre)
   

Cần giúp đỡ với liều vắc-xin thứ hai của bạn?

Need help booking your second vaccine?

VPABC có tổ chức một dịch vụ hỗ trợ người Việt cao niên trong việc đặt lịch hẹn để nhận liều vắc-xin COVID-19 thứ nhất và thứ hai.
VPABC is offering services to help Vietnamese seniors who need help booking appointments for their first and second dose of the COVID-19 vaccine.

Gọi số/ Call 604-359-6946

 

Vui lòng để lại tin nhắn trong hộp thư thoại hoặc nhắn tin nếu họ không thể trả lời cuộc gọi của bạn. VPABC sẽ gọi lại cho bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

Please leave a message or text if they are unable to pick up your call. VPABC will return your call as soon as they can.

WHEN

Thứ Ba, Ngày 11 Tháng 5 (9:30 sáng đến 4:30 chiều)

Thứ Tư, Ngày 26 Tháng 5 (9:30 sáng đến 4:30 chiều)


Tuesday, May 11
(9:30 am - 4:30 pm)
and
Wednesday, May 26
(9:30 am - 4:30 pm)

WHERE

Strathcona Community Center, 601 Keefer Street

who

Chúng tôi sẽ tuân thủ theo Lịch Tiêm chủng của BC, ưu tiên cho:

 • Người cao niên 50 tuổi trở lên

 • Người có nguy cơ cao về mặt lâm sàng 74 - 18 tuổi


We will be following the BC Immunization Schedule, prioritizing: 

 • Seniors 50+ years old

 • Individuals identified as clinically extremely vulnerable 74 - 18 years old

how

Để đăng ký tiêm vắc-xin, và/hoặc dịch vụ đưa-đón tận nhà miễn phí: 

Muốn sử dụng dịch vụ đón tại nhà? Quý vị sẽ phải cung cấp cho chúng thôi địa chỉ và khung thời gian quý vị lựa chọn (giữa 9:30 sáng và 4:30 chiều). Xin lưu ý rằng quý vị có thể sẽ được sắp xếp một thời gian khác ngoài khung giờ lựa chọn, phụ thuộc vào tuyến đường của xe đưa-đón. 
 

To register, and/or opt for Free Pick-Up or Drop Off: 


​Would like to be picked up? We need your address & preferred pick-up time between 9:30am - 4:30pm. Please note that you may be scheduled outside your time of preference depending on pick-up routes.

LƯU Ý    -     IMPORTANT NOTES 

 • Các mũi tiêm nhắc lại sẽ được cung cấp vào Thứ Ba ngày 11 tháng 5 VÀ Thứ Tư ngày 26 tháng 5 cho những người đã được chủng ngừa mũi đầu ít nhất 16 tuần trước đó.
  Booster shots will be available on Tuesday May 11 AND Wednesday May 26 for individuals who have received their first immunization at least 16 weeks prior.  

  • Đăng ký cho ngày 11 tháng 5 nếu quý vị đã chủng ngừa mũi đầu tiên vào ngày 19 tháng 1 hoặc sớm hơn.
   Register for the May 11th clinic if you received your first immunization on January 19 or earlier.

  • Đăng ký cho ngày 11 tháng 5 nếu quý vị đã chủng ngừa mũi đầu tiên vào ngày 19 tháng 1 hoặc sớm hơn. 
   Register for the May 26th clinic if you received your first immunization on February 3rd or earlier. 


Đem theo phiếu chủng ngừa đến cuộc hẹn. Lưu ý rằng VCH sẽ cố gắng cung cấp mũi vắc-xin nhắc lại cùng loại với mũi đầu tiên của quý vị, tuy nhiên, VCH sẽ xác nhận loại vắc-xin nào sẽ được cung cấp gần tới ngày chích. 

Bring your immunization slips to your appointment. Note that VCH will try their best to match vaccine brands but vaccines may differ. VCH will be able to confirm which brands are available closer to clinic date. 
 

 • Nếu Quý Vị tự đi đến phòng khám, vui lòng có mặt 15 phút trước giờ hẹn, tuân theo các quy tắc về sức khỏe cộng đồng và duy trì khoảng cách 2 mét với những người xung quanh. 
  If you choose to arrive at the clinic by yourself, please arrive 15 minutes before your appointment time, follow public health guidelines and maintain physical distancing of 2 meters with others. 

 • Nếu Quý Vị cảm thấy không khỏe vào ngày tiêm chủng, vui lòng ở nhà và sắp xếp một cuộc hẹn khác.
  If you do not feel well on the day of vaccination, please stay home and arrange another appointment.

 • Vui lòng mang theo thẻ y tế để xác nhận đăng ký.
  Please bring your Care Card/British Columbia Services Card for confirmation of information.

 • Vui lòng mặc áo ngắn tay để tiêm ở bắp tay. Vui lòng đeo khẩu trang.
  Please wear a short sleeve shirt for vaccination on your upper arm, and wear a face mask.

 • Quý Vị sẽ được theo dõi 15 phút sau khi tiêm vắc-xin.
  You will be monitored after receiving the vaccine for 15 minutes.
   

Yarrow Intergenerational Society for Justice và Bảo Vệ Collective đang phối hợp cùng nhau để hỗ trợ việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho những người cao niên Việt Nam không sử dụng tiếng Anh. Yarrow đã và đang hoạt động chặt chẽ với cộng đồng người cao niên Trung Quốc đang cư trú tại Chinatown và Strathcona và Vancouver Coastal Health (VCH) để cung cấp vắc-xin COVID-19 cho những người cao niên đang gặp phải rào cản công nghệ, văn hoá và ngôn ngữ. Trên tinh thần hợp tác cộng đồng, Yarrow và Bảo Vệ Collective sẽ cùng nhau hỗ trợ những người cao niên Việt Nam đang gặp phải những khó khăn tương tự. 
Yarrow Intergenerational Society for Justice and Bảo Vệ Collective are working together to assist non-English speaking Vietnamese seniors in getting their COVID-19 vaccinations. Yarrow has been working closely with Chinese-speaking seniors living in Chinatown and Strathcona, and Vancouver Coastal Health to provide COVID-19 vaccines to seniors who are facing high technological, cultural, and linguistic barriers. In the spirit of community collaboration, Yarrow and Bảo Vệ Collective will be working together to assist Vietnamese seniors facing similar issues.
 

BVCLogo.png
472153_4aab266e2b9b413d97f30b41dd91c4b3_
bottom of page