Thông tin mới! | New information!

Hỗ trợ CERB đã kết thúc. Vui lòng xem lại các chương trình mới hoặc EI mới để xem bạn có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ tài chính hay không.
CERB support has ended. Please review the newly available programs or the new EI to see if you qualify for more financial aid.​

Cách mở tài khoản CRA My Account

How to open a CRA My Account to sign up for CERB

Cách đăng ký CERB

How to apply for CERB

 

CERB

Trợ Cấp Khẩn Cấp Cho Người Dân Canada
Canadian Emergency Response Benefit

thông tin cập nhật 04/11/2020

information updated 04/11/2020

Những Gì Bạn Cần Biết Về CERB
What You Need to Know About CERB

1. Điều kiện để nhận CERB | CERB Eligibility

2. CERB & Quá trình nhập cư | CERB & Immigration

3. Tiền hỗ trợ CERB | CERB Payments

4. Khai thuế cho CERB | CERB & Taxes

5. Nếu bạn nhận được hơn $2000 trong một tháng | If you received over $2000 in 1 month 

6. Nếu bạn đã đăng ký cho Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI) | If you already applied for EI

7. Cách đăng ký cho CERB | CERB Application Process

8. Nếu bạn vẫn thất nghiệp sau khi đã nhận CERB | If you are still unemployed after CERB

9. Tôi có thể tin tưởng vào thông tin trên trang web này không? | Is all of this information accurate?

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.