top of page
Thông tin mới! | New information!

Hỗ trợ CERB đã kết thúc. Vui lòng xem lại các chương trình mới hoặc EI mới để xem bạn có đủ điều kiện nhận thêm hỗ trợ tài chính hay không.
CERB support has ended. Please review the newly available programs or the new EI to see if you qualify for more financial aid.​

Cách mở tài khoản CRA My Account

How to open a CRA My Account to sign up for CERB

Cách đăng ký CERB

How to apply for CERB

CERB Videos

CERB

Trợ Cấp Khẩn Cấp Cho Người Dân Canada
Canadian Emergency Response Benefit

thông tin cập nhật 04/11/2020

information updated 04/11/2020

Những Gì Bạn Cần Biết Về CERB
What You Need to Know About CERB

1. Điều kiện để nhận CERB | CERB Eligibility

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

BẠN…
You…

 • bị giảm số giờ làm việc do COVID-19
  have had your work hours reduced because of COVID-19

   

 • là người làm công ăn lương, nhân viên hợp đồng, hoặc tự làm chủ
  are a wage earner, contract worker, or self employed

   

 • là công nhân thời vụ hoặc nhân viên hợp đồng mất công việc sắp tới
  vì do COVID-19

  are a seasonal or gig worker who has lost future work due to COVID-19

 • bị ốm, bị cách ly, phải chăm sóc cho người bị bệnh hoặc phải ở nhà với con nhỏ do trường học đóng cửa
  are sick, quarantined, caring for someone who is sick, or home with kids due to school closures

 • đã được thanh toán EI thông thường hoặc trợ cấp về đánh bắt cá cho ít nhất một tuần từ 29/12/2019 và đã sử dụng hết quyền lợi của bạn cho những trợ cấp trên
  have been paid EI regular or fishing benefits for at least one week of benefits since December 29, 2019 and have used up your entitlement to those benefits

BẠN PHẢI… 

You must...

 

 • cư trú tại Canada và từ 15 tuổi trở lên
  reside in Canada and be at least 15-years of age
   

 • có thu nhập ít nhất $5000 (trước thuế) trong 12 tháng trước, hay trong năm 2019, từ một hay vài nguồn sau:
  have earned a minimum of $5000 in the last 12 months, or in 2019, from one or more of the following sources:

  • thu nhập từ công việc
   employment income

  • thu nhập tự kinh doanh
   self-employment income

  • các khoản trợ cấp tỉnh bang liên quan đến nghỉ thai sản của cha hoặc mẹ
   provincial benefit payments related to maternity or parental leave
    

 • không có tự ý bỏ việc và...
  have not quit your job voluntarily and...

 

 • không đăng ký, hay nhận, CERB hay EI từ Service Canada cho cùng khoảng thời gian đủ điều kiện của bạn.
  not apply for, nor receive, CERB or EI benefits from Service Canada for the same eligibility period

Grocery Shopping
Thông tin mới! | New information!

A. Nếu bạn đang đăng ký cho CERB lần đầu:
     If you are applying for CERB for the first time: 
 

 • Bạn đã ngưng hoặc sẽ ngưng làm việc, số giờ làm việc của bạn bị giảm do COVID 19, và thu nhập của bạn không vượt quá 1,000  hay tự kinh doanh (trước khi trừ thuế) trong ít nhất 14 ngày liên tiếp trong khoảng thời gian 4 tuần bạn nhận CERB.
  You have stopped or will stop working, or you are working reduced hours due to COVID-19, and you don't expect to earn over $1,000 in employment or self-employment income (before deductions) for at least 14 days in a row during the 4-week period in which you will receive CERB.
   

B. Nếu bạn đang đăng ký CERB cho kỳ tiếp theo:
     If you are applying for a subsequent period: 
 

 • Bạn vẫn ngưng làm việc hoặc số giờ làm việc của bạn bị giảm do COVID 19, và thu nhập của bạn không vượt quá 1,000 trong công việc hay tự kinh doanh (trước khi trừ thuế) và bạn nghĩ rằng điều này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 4 tuần bạn nhận CERB,
  You are still not working, or you are working reduced hours due to COVID-19, and don't expect to earn over $1,000 in employment or self-employment income (before deductions), and you expect this to continue during the entire 4-week period in which you will receive CERB.

2. CERB & Quá trình nhập cư | CERB & Immigration

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Picking Fruit

CERB sẽ KHÔNG tác động tiêu cực đến những người:

Receiving CERB will NOT negatively impact people who:
 

 • đang bảo lãnh vợ / chồng, con, cha mẹ hoặc ông bà
  are sponsoring their spouse, child, parent, or grandparent

   

 • đã nhận địa vị cư trú (thường trú nhân) do gia đình bảo trợ
  have received PR status as a result of being sponsored by family members
   

 • CERB không phải là tiền trợ cấp xã hội (social assistance) và sẽ KHÔNG ảnh hưởng đến tình trạng hồ sơ nhập cư của bạn 
  CERB will not be considered as social assistance and will NOT affect your immigration status/process.

  Thông tin cập nhật ngày 19 tháng 04 năm 2020
  In effect as of April 19, 2020 

3. Tiền hỗ trợ CERB | CERB Payments

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

 • Bạn sẽ nhận $2000 cho 1 tháng (giai đoạn 4 tuần mà bạn muốn được nhận trợ cấp)
  You will receive $2000 for 1 month (a period of 4 weeks that you will need financial support)

 

 • Bạn sẽ nhận tiền hỗ trợ trong vòng 10 ngày kể từ ngày nộp đơn
  You will receive CERB within 10 days of applying

 

 • Tiền hỗ trợ sẽ được gửi vào tài khoản ngân hàng bằng direct deposit, hoặc bạn có thể nhận bằng séc/cheque. Sử dụng direct deposit, bạn sẽ nhận được tiền hỗ trợ nhanh hơn.
  Payments will be made through direct deposit or by cheque; however direct deposit is faster.
   

Bạn sẽ cần báo cáo CERB là thu nhập khi khai thuế cho năm 2020
You will need to report CERB as income during 2020 tax season

4. Khai thuế cho CERB | CERB & Taxes

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

 • Bạn sẽ cần báo cáo CERB là thu nhập khi khai thuế cho năm 2020
  You must report CERB as income during the 2020 tax year

 

 • CRA chưa khấu trừ thuế từ các khoản thanh toán CERB. Vì đó, bạn sẽ nợ thuế trên CERB
  CRA has not deducted taxes from $2000 CERB payments. As a result, you will owe taxes on CERB.

 

 • Số tiền thuế bạn nợ trên CERB sẽ phụ thuộc vào tổng tỷ lệ khung thuế thu nhập cá nhân của bạn cho năm 2020. Thuế của bạn là giữa liên bang và tỉnh kết hợp. Canada có 5 khung thuế thu nhập liên bang cho năm 2020:
  How much taxes you owe on CERB will depend on your total income/tax bracket for 2020. Your taxes are a combination of federal and provincial. There are 5 federal income tax brackets in 2020: 

   

    $0 - $48,535 = (15%) 
    $48,536 - $97,069 = (20.5%)
    $97,070 - $150,473 = (26%)
    $150,473 - $214,368 = (29%)
    $214,368+ = (33%)  


 

 • Tỷ lệ khung thuế khác nhau giữa các tỉnh. Bạn có thể sử dụng máy tính thuế trực tuyến để xác định mức thuế suất biên của mình để ước tính số tiền thuế bạn sẽ nợ trên CERB của bạn. Nhấn vào đây để tính thuế.
  Tax bracket rates vary across provinces. You can use an online tax calculator to determine your marginal tax rate to estimate how much taxes you will owe on your CERB. Click here for the tax calculator. 

 • Bạn có thể dành một số tiền cho khoản thanh toán thuế tháng 04 tiếp theo
  If you are able to, you can set aside some funds for next April’s tax payment for ease of mind. 

5. Nếu bạn nhận được hơn $2000 trong một tháng | If you received over $2000 in 1 month 

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Image by 张 学欢
 • Nếu bạn nhận được hai khoản thanh toán $2000 cùng một lúc, hãy giữ số tiền thừa này. Có thể là bạn đã đăng ký hỗ trợ tài chính hai lần trong cùng một tháng. CRA sẽ liên lạc với bạn để yêu cầu bạn trả lại số tiền này nếu bạn nhận được hơn tổng cộng $8000 trong 4 tháng.

 • If you are receiving two payments of $2000 at once, this is a mistake. You may have submitted for financial support twice for the same month. Hold onto the money for now. CRA will contact you in the future to ask you to return this money if you received over $8000 in 4 months
   

 • Nếu bạn nhận đuợc nhiều khoản hỗ trợ cùng một lúc, mà KHÔNG phải là hai khoản $2000, đấy không phải là một sự nhầm lẫn.

 • If you have received any combination of payments at once, NOT two payments of $2000, this is not a mistake. 

  • Xin lưu ý rằng bạn chỉ có thể nhận được tối đa $8000 ($2000 x 4 tháng) từ CERB. Nếu bạn nhận được $3500 trong tháng đầu tiên, bạn sẽ nhận được tổng cộng $4500 từ 3 tháng còn lại.

  • Please note that you can only receive a maximum of $8000 ($2000 x 4 months) from CERB in total. If you received $3500 during the first month, you can receive a total maximum of $4500 from the remaining 3 months. 

6. Nếu bạn đã đăng ký cho Bảo Hiểm Thất Nghiệp (EI) | If you already applied for EI

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Bạn không nên đăng ký cho CERB.
You must not apply for CERB.
 

 • Những hồ sơ xin EI nộp sau ngày 15 tháng 3 năm 2020 hồ sơ sẽ được chuyển sang chương trình CERB
  EI applications submitted after March 15th 2020 will be assessed under CERB
   

 • Những hồ sơ xin EI nộp sau ngày 15 tháng 3 năm 2020, nhưng ngày làm việc cuối của bạn là trước ngày 15 tháng 3 năm 2020, hồ sơ sẽ được xét duyệt dưới dạng EI
  EI applications submitted after March 15th, but your last day of work is before March 15th, your application will be assessed under EI

 

Nếu bạn….

If you...

 

 • đang nhận EI, bạn sẽ tiếp tục nhận hỗ trợ từ EI
  are currently receiving EI, you will continue to receive EI payments.
   

 • và hỗ trợ EI bạn đang nhận kết thúc trước ngày 6 tháng 10 năm 2020, bạn có thể đăng ký chương trình CERB sau này.
  are currently receiving EI, but your EI benefits will end before October 6, you will be able to apply for CERB later on.

 

 • nộp đơn xin CERB sau khi bạn đã đăng ký cho EI, bạn có thể nhận hai hình thức thanh toán. Bạn sẽ cần phải trả lại khoản thanh toán CERB trong tương lai vì bạn không được nhận cả hai khoản thanh toán EI và CERB cùng một lúc.
  applied for CERB after applying for EI, you may receive two forms of payment. You will need to return excess CERB payments in the future as you are not allowed to receive both EI and CERB payments at the same time. 

On Her Laptop

7. Cách đăng ký cho CERB | CERB Application Process

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

 • Bạn cần mở tài khoản CRA My Account để đăng ký cho CERB.
  You need to open a CRA My Account in order to apply for CERB.

 

 

 • Nếu bạn đăng ký online không được, bạn có thể đăng ký qua điện thoại: 1-800-959-2019 hoặc 1-800-959-2041
  If you are unable to apply online, you can apply via phone: 1-800-959-2019 or 1-800-959-2041
   

 • Bạn có thể đăng ký tối đa 4 lần và đăng ký cho tháng nào (4 tuần) từ ngày 15 tháng 03 năm 2020 đến ngày 03 tháng 10 năm 2020. Ngày đăng ký cuối là December 2, 2020.
  You can apply up to 4 times, and apply for any 4 week-period from March 15, 2020 to October 3, 2020. Last day to apply is December 2, 2020. 

 

 • Chính phủ Canada khuyến khích các bạn nộp đơn dựa trên tháng sinh của mình (xem thêm thông tin bên dưới):
  Canadian government has encouraged applicants to apply based on their birth month: 

CERB months table.jpg

Xin lưu ý: ngay cả khi bạn không có Giấy chứng nhận việc làm (ROE), bạn vẫn nên đăng ký chương trình EI hoặc CERB.

Please note: that if you do not have your Record of Employment (ROE) it is still advisable to apply for EI or CERB.

8. Nếu bạn vẫn thất nghiệp sau khi đã nhận CERB | If you are still unemployed after CERB

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Image by Carlos Macías

9. Tôi có thể tin tưởng vào thông tin trên trang web này không? | Is all of this information accurate?

Share the amazing things customers are saying about your business. Double click, or click Edit Text to make it yours.

Bảo Vệ Collective là một nhóm người Việt hải ngoại, tổ chức và làm việc hỗ trợ người trẻ trong cộng đồng Việt ở Canada. Mục tiêu của chúng tôi là cập nhật mọi thông tin liên quan đến Bảo hiểm Việc làm (EI) và các dịch vụ hỗ trợ tài chính khác từ chính phủ liên bang. Hầu hết các thông tin của chúng tôi đều dẫn nguồn từ các công bố chính thức từ Chính phủ Canada. Chúng tôi hiểu rằng thông tin có thể thay đổi rất nhanh, và chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin một cách nhanh nhất có thể.
Bảo Vệ Collective is a group of grassroots community organizers working to empower Vietnamese youth in creating equitable communities. Our goal is to keep up to date on any rolling information concerning Employment Insurance (EI), and other financial aid services through the Canadian federal government. Most of our information is sourced from online resources published by the Government of Canada. We understand that information can change very fast, and our hope is to help people within our community as quickly as possible with the information available to us.


Xin lưu ý rằng: những thông tin trên này chỉ mang tính chất tham khảo, và không thể thay thế tư vấn pháp lý. Thông tin ở đây chỉ bao gồm các hướng dẫn chung và tổng quan để hỗ trợ bạn với quá trình nộp hồ sơ. 
It is important to note however, that our guides and tutorials are not a replacement for legal advice. Think of our resources as general assistance on how to navigate the application process.


Chúng tôi xin cảm ơn Dr. Jennifer Robson, Phó Giáo Sư Quản Lý Chính Trị từ Đại Học Carleton, trong việc chia sẻ thông tin EI và CERB một cách rộng rãi trong thời gian vừa qua. Một số bài đăng của chúng tôi dựa trên thông tin Dr. Robson đã xuất bản, bạn có thể đọc tài liệu gốc tại đây: https://t.co/m0dXFYIZwk?amp=1. Dr. Robson không liên kết với trang web này và Bảo Vệ Collective. Bất kỳ thiếu sót nào trong việc phỏng theo Dr. Robson thuộc về trách nhiệm của Bảo Vệ Collective. Cũng như với bất kỳ nguồn tin online nào, xin kiểm tra lại thông tin bạn tìm thấy ở đây hoặc bất cứ nơi nào khác.
We would like to thank Dr. Jennifer Robson, Associate Professor of Political Management at Carleton University, for her work in making EI and CERB information publicly available during this time. Some of our content is based on her information, that was compiled and published freely. You can read the original document here: https://t.co/m0dXFYIZwk?amp=1. Dr. Robson is not affiliated with this website or its publishers. Any errors or omissions in adapting Dr. Robson’s are the sole responsibility of Bảo Vệ Collective. Like with any source, please double check the information you find here or anywhere else. 


Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các tổ chức cộng đồng khác, những người đã và đang tạo ra các tài liệu song ngữ  dành cho cộng đồng của họ.
We would also like to send our gratitude to other grassroots community organizers who are creating accessible bilingual resources for their communities.

Image by Hillary Ungson
bottom of page