top of page
Banana Leaves

BẢO VỆ

COLLECTIVE

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho quý vị?

Xem thêm dưới đây

Hỗ Trợ Tài Chính: Cá Nhân

Financial Aid: Individual

home - ei cerb - sm.png

Tôi vừa bị mất việc. Tôi có thể làm gì?

I lost my job. What can I do?

​EI

CRB

CRCB

  • Bạn không thể đi làm vì con bạn dưới 12 tuổi hoặc thành viên trong gia đình không thể đến trường hoặc cơ sở chăm sóc thông thường do COVID-19.
    You are unable to work because your child under 12 or family member requiring supervised care is unable to attend their school or regular care facility due to COVID-19 

  • Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm.
    Click here to learn more.​

CRSB

CRB CRCB CRSB

Sức Khỏe và Vệ Sinh
Health and Hygiene

home - hh - sm.png

COVID-19 là gì? Tìm hiểu thêm về...
What is COVID-19? Learn more about...

Hơn nữa!

Bonus!

Tìm một tài liệu có thể tải xuống và in ra hoặc email.

Find a downloadable trifold to print out or email.

WhatWe'reDoing_whitebg (1).png

Hỗ Trợ Tài Chính:

Doanh Nghiệp Nhỏ
Financial Aid: Small Businesses

home - small business - sm - 2.png

Tôi là một doanh nghiệp nhỏ/nhà thầu độc lập cần hỗ trợ...
I am a small business owner / independent contractor who needs help with...

Chăm Sóc Cộng Đồng
Community Care

home - racism - sm.png

Làm thế nào để tôi bắt đầu nói về chống phân biệt chủng tộc?
How do I begin talking about anti-racism?

Hãy theo dõi để biết thêm.
Stay tuned for more information.

home - disinfo - sm.png

disinformation

Banana Leaves

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Find out more about us

bottom of page