CÁCH XÁC ĐỊNH THÔNG TIN CHÍNH XÁC VÀ ĐÁNG TIN CẬY

Sau đây là 4 bước để giữ bạn và cộng đồng của bạn an toàn khỏi dịch COVID-19

Tác giả và nhà phát hành nội dung này là ai?
Who are the authors or creators of this content?
Tác giả có tiểu sử cung cấp thông tin đáng tin cậy hay không?
Do they have a history of providing reliable information?
Thông tin này xuất phát từ đâu?
Where is this information coming from?

Lưu ý: Trong nhiều trường hợp, những bài đăng không có tác giả chưa hẳn là nguồn tin không đáng tin cậy. Một số trang tin tức được liên kết với các tổ chức có uy tín cao. Bạn cần kiểm tra mối liên kết giữa bài đăng đó với tổ chức liên kết xuất bản thông tin.
Note: Articles without an author are not necessarily non-credible sources.
You should check to see if their associated organization has a strong rapport in providing credible information.

Cho tôi biết thêm về...
Tell me more about...

Chúng tôi làm việc trên các lãnh thổ truyền thống của các dân tộc Coast Salish và tổ tiên. Dân tộc Coast Salish bao gồm ba quốc gia: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), và səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

Bảo Vệ Collective’s operations is located on the traditional, ancestral, unceded, and occupied territories of the Coast Salish peoples, including the three title-holding Nations: xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), skx̱wú7mesh (Squamish), and səlílwətaʔ/sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh).

© 2020 by Bảo Vệ Organizing.